Referater

DJ Kreds 5 28 okt , 2015

Referat bestyrelsesseminar 4. november 2022

Deltagere gennem hele forløbet: Line, Brian, Hans, Jan, Laura, Monica – Sara deltog fra om eftermiddagen. Desværre afbud fra Frida og Steffen.

Workshop med Henrik Bruun fra DJ om det gode bestyrelsessamarbejde:

Vi fik sat ord på vores motivation for at være en del af bestyrelsen – og ikke mindst sat ord på vores forventninger til hinanden og vores forskellige roller i bestyrelsen. Dette gennemgår vi på førstkommende bestyrelsesmøde så alle er med på dette.

Den perfekte ledelse i bestyrelsen:Sidder for bordenden

 • Samler trådene
 • Uddelegerer ansvar
 • Har motiverende adfærd
 • Skaber og sikrer rammer
 • Husker hvor vi skal hen
 • Skærer igennem
 • Tør tage ansvar og uddelegere
 • Tillidsskabende
 • Ordstyring
 • Er realistisk på medlemmernes vegne

Det perfekte bestyrelsesmedlem:

 • Deltager aktivt
 • Tager ansvar
 • Holder aftaler
 • Trækker i samme retning
 • Er motiveret
 • Tillidsfuld relation

Gallafesten 17. marts 2023

Vi indleder med generalforsamling kl. 17. 30 – 18.20, cirka. Selve festen går i gang kl. 18.30 med velkomstdrink

Sted: Prismesalen, Musikteatret i Holstebro
Forplejning: 3-retters menu, velkomstdrink, øl, vin, vand, kaffe & avec – hertil supplerer vi med nogle flasker spiritus efter behov
Transport: Vi tilbyder busser fra centrale opsamlingsbyer med ankomst i Holstebro 17.25 og afgang fra Holstebro kl. 01.30.
Bus 1  Herning – evt. Silkeborg
Bus 2 Ringkøbing
Bus 3 Thyborøn – Lemvig-Struer
Bus 4 Viborg

BEMÆRKNING: SKIVE – vi har de seneste år haft deltagere fra Skive. Kan Viborg-bussen køre over Skive til Holstebro?

Pris for at deltage i galla inkl. mad, transport og fri bar
Elever: Gratis
Chefer: 498 kroner
Alm. Medarbejdere/medlemmer: 249 kroner
Ved afbud refunderes beløb IKKE! Altså bindende tilmelding.

Deadline for tilmelding er 1. marts 2023 af hensyn til bus-bestilling. Ved tilmelding skal man kunne tilmelde sig buskørsel også. Hans har ansvar for at få tilmeldingen sat i værk.

Laura har ansvar for bustransporten
Line har kontakten til Musikteatret
Monica byder velkommen til festen
Prisuddelingen står Line, Brian & Monica for
DJ – Hans finder tilbud og hyrer en

Prisuddeling
Vi sløjfer talent-prisen, da der er meget få praktikanter i landsdelen. I stedet satser vi på at hylde den gode kollega. Derudover har vi ændret titlerne en smule i håbet om at signalere andet end traditionel avis-journalistik.

Priserne er som følger:

DEN GYLDNE…
Gives til en person eller gruppe, der i det forgangne år i særlig grad har markeret sig inden for sit fag.

DEN VISUELLE…
Gives til en person eller gruppe, der har skabt noget opsigtsvækkende ved hjælp af fotos, video, grafik, layout, webdesign eller lignende.

DEN KOLLEGIALE…
Gives til en person, der på arbejdspladsen har markeret sig som en faglig sparringspartner og/eller en inspirerende kollega, som er klar med opmuntring, smil og energi og er med til at skabe sammenhold mellem kollegaer. 

DEN OVERRASKENDE… 
Gives til en person eller gruppe, som indenfor det seneste år har brugt sit håndværk på en ny og overraskende måde, som er til inspiration for andre i branchen.  

Hans laver grafisk overblik over priser, som kan bruges på sociale medier.
Jan udsender en revideret tidsplan så alle ved, hvornår vi skal gøre hvad og hvem der har ansvar for hvad.

De respektive pris-juryer ledes af:
Jan – Den gyldne
Hans – Den visuelle
Laura – Den overraskende
Sara – Den kollegiale

Frida og Line: Tager kontakt til FTP-elev Laura og chef Lone Sunesen ift. optagelse af nomineringsvideoer. Vi skal bruge to optagedage og 1 redigeringsdag i uge 08.

Frida: Vil du hjælpe Laura (hvis vi må benytte hende) med at lave plan for optagelser?

Monica skriver ud til alle nominerede og ønsker tillykke med nomineringen før, der kontaktes vedr. videooptagelse. Der skrives ud 6. februar – og lægges Facebook-opslag ud 7. februar 2023.

EVENTS

Hans har udarbejdet en skabelon for events – den udsendes til alle og er hermed et væsentligt værktøj, når vi programsætter events.

Følgende events er i pipeline:
12. januar 2023 Foredrag med Lone Theils. Laura er tovholder men mangler en makker. HVEM VIL HJÆLPE HER??
8. marts 2023 Oplæg om løn forud for lønforhandlinger med DJ-konsulent. Brian er tovholder men mangler en makker. HVEM VIL HJÆLPE HER?
17. marts 2023 Gallafesten og generalforsamling. ALLE i bestyrelsen skal inddrages og kan forvente en del arbejde i dagene op til særligt. Meget praktisk arbejde.

Muligt arrangement efter generalforsamlingen i april eller maj: Oplæg om jeg-form i journalistikken.

DERUDOVER

Monica tager kontakt til DJ vedr. vores vedtægter, da der er lidt usikkerhed på, hvilke vedtægter der reelt er gældende og hvilke krav der er til bestyrelsens sammensætning.

Spørger også til alles adgang til DJ Extranettet, da vi erfarede, at nogle ikke har adgang.

NÆSTE MØDE – som er vores juleafslutning bliver 30. november kl. 18 – 21, cirka. Der serveres jule-lækker-mad af en art. Nærmere om det senere. Monica finder sted og indkalder.

HUSK I ØVRIGT Sidste onsdag i ulige måneder er vores faste bestyrelsesdag – møderne ligger typisk fra 18 – 20. Hvis lang dagsorden kan det udvides til 21 og hvis kort dagsorden kan mødet foregå via Teams.

Vi skiftes til at stå for bestyrelsesmøderne – altså sted og forplejning.

I ØVRIGT
bestyrelse@djkreds5.dk er den eneste mailadresse I behøver skrive til, når der skal sendes ud til alle i bestyrelsen. Hans har sat det så snedigt op, at den videresender til os alle.


Referat bestyrelsesmøde 28. september 2022

1/ Bordet rundt/nyt fra formanden
GDPR-workshop via DJ. Hans kontakter GDPR-konsulenten og bliver klogere på, hvilke krav der er og om det er nødvendigt for kredsbestyrelsen at deltage (data behandles via DJs hovedkontor). 
2/ Fornuftig økonomi. 
Jan skal sørge for betaling til Arsenalet for arrangement 15/9-22. 
3/ Evaluering af event 15/9-22
Ca. 20 deltagere – hvilket er tilfredsstillende. 
Læring: Godt at afvikle event et sted hvor vi kan købe “en fuld pakke” med mad osv. så vi undgår selv at stå med praktisk arbejde. 
Vi skal klæde oplægsholdere bedre på. 
Deltagerne meget engagerede og der var god stemning. Vi er tilfredse og Laura har gjort et stort arbejde. 
Husk til events at tage fotos til senere markedsføring – husk GDPR-regler og få lov til at knipse billeder. Fagligt tilhørsforhold er en personfølsom oplysning. 
4/ Event – pubquiz 
Vi holder pubquiz på Fox & Hounds i Herning. Hvis der ikke udskrives valg første uge i oktober, holder vi det 27/10. Bliver der udskrevet valg med afholdelse i oktober, er datoen 3/11. 
Hans er ansvarlig i samarbejde med hhv. Monica eller Brian afhængigt af dato. Vi melder dato ud fredag 7. oktober. Fedt hvis I kan komme – det kunne blive hyggeligt! 
Bliver det en succes, holder vi et lignende arrangement i hhv. Viborg og Holstebro primo 2023. 
5/ Kommende events
12. januar 2023 event med Lone Theils. Laura har booket aftalen og finder ud af detaljerne ift. oplægget. Laura skal bruge en co-planlægger-event-medansvarlig. Hvem har lyst? 
Line og Frida undersøger om det kan holdes i Medietanken – kan en af jer være wing-woman til Laura?
Vi har brug for en drejebog til event-afvikling. Det tager vi med på bestyrelsesseminaret. 
Brian rykker DJ for muligheder for løn-arrangement. 
6/ Gallafest
Dato 17/3-23 med generalforsamling først. 
Udvalget har set på Knudsens i Holstebro. Med busopsamling i hele kredsen. Laura har indhentet tilbud på transport som ser fornuftigt ud. God ide. 
Vi ønsker fri bar – altså en all inclusive-fest. Men skal vi blot betale drikkevarer fremfor en fast samlet pris? Vores indtryk er, at der ikke drikkes voldsomt meget. 
Tidl. har vi givet 900 pr. kuvert med fri bar. Den ramme skal vi nogenlunde holde os inden for. 
Deltagergebyr 200kr. 
Til bestyrelsesseminaret skal vi have konkrete tilbud at tage stilling til så vi kan få skred i tingene. 
Ændring/bevarelse af nuværende prisstruktur – det skal besluttes på seminaret. 
7/ Evt. 
Vi holder bestyrelsesseminar 4/11-22 kl. 09-20/21ish på Hotel Eyde i Herning. Forventningen er at alle deltager (Frida undtaget pga. rejse). Vi får besøg af en konsulent fra DJ som vil bruge nogle timer med os og tale om det gode bestyrelsesarbejde. Det endelige program udsender Monica senere i oktober. Vær forberedt på en intens fredag – med god forplejning. 


Referat bestyrelsesmøde 10. august 2022

Deltagere: Jan, Brian, Laura, Frida, Line, Steffen & Monica

1/ Økonomi – ser fornuftigt ud
2/Bestyrelsesseminar
Vi fastholder seminar 4. november. Men holder det uden overnatning i udgangspunktet. Til gengæld inddrager vi hele dagen og begynder kl. 09 – så husk at få fri fra job. 
Emner vi bør tale om:
Hvordan vi samarbejder – bestyrelsens kompetencer (Monica kontakter DJ ift. konsulent)
Ideudvikling af arrangementer og markedsføring af dem
Hans og Monica er fortsat ansvarlige for seminaret. 

3/ Event om lokaljournalistik
Laura har det overordnede ansvar for dagen. 
Line hjælper Laura med det praktiske ift. dagen
Monica og Laura udvikler på indhold (spørgsmål til oplægsholdere)
Jan tager kontakt til Kommunikation & Sprog med en invitation. 
Hans udsender nyhedsbrev. 
Så mange bestyrelsesmedlemmer som muligt deltager – husk tilmelding. 

4/ Evt. 
Laura er i dialog med Lone Theils om event i Holstebro i januar. 


Referat bestyrelsesmøde 25. maj 2022

1/Bordet rundt (uden for referat)

2/Nyt fra formanden
Fagfestival: Hvad vil kredsen give i tilskud til medlemmer, der tager til fagfestival?
Vi beslutter, at alle får 500 kr. i tilskud, hvis de tilmelder sig fagfestival.

3/Status på økonomi – herunder opfølgning på hængepartier som skulle undersøges jf. sidste møde
Jan: Solid kassebeholdning – 269.000 kr. på bunden.
Nye kørselsskemaer sendt rundt på mail. Takster for kørsel er hævet fra 1. maj.

4/Opfølgning på kommende events
Monica har snakket med kreds 1 ang. mobilvideo-event. Konklusionen er, at det ikke er noget, vi behøver at bruge krudt på.

Fremtidens lokaljournalistik
Laura har arrangeret med støtte fra Monica (der ikke selv kan deltage pga. kursus i New York)
Dato: 15/9 kl. 17
Medvirkende: Jørgen Brok, nyhedsdirektør i Jysk-fynske medier og Jane Gidselmand, redaktør for JP Viborg.
Lokation: Arsenalet i Viborg.
Invitation sendes ud på nyhedsbrev – spørg Hans.
Fyraftensarrangement (start kl. 17) med let bid mad og drikkelse – lokale lånt fra kl. 16-20.
Line vil gerne hjælpe Laura med det praktiske. Andre må også meget gerne møde op.

Sådan bliver du skarp i løn
Journalistforbundet vil holde oplæg om lønforhandlinger.
Dato: Slut-august
Brian vil vende tilbage med en dato.

5/Status fra galla-udvalget
Mr og Mrs Galla – intet nyt.

6/Bestyrelses-seminar
Fastlagt: fredag 4. november kl. 14 til lørdag 5. november kl. 11.
Monica undersøger sted sammen med Hans.
Frida sørger for ryste-sammen-leg.
Krav: God mad og vin + fagligt indhold.
OBS: Mulighed for at søge penge for tabt arbejdsfortjeneste.

7/Sommerafslutning/sommer-møde
Dato: 10/8 kl. 18. Jan vil gerne lægge terrasse til og sørger for forplejning. Monica medbringer drikkevarer.

8/Evt
Bestyrelsesmøde på Teams 28/9 kl. 20.
Ide: Lave arrangement ifbm. visning af Meter i sekundet i biograf i Ringkøbing.
Frida ringer til filmkonsulent Rebecca Molders. Evt. involvere Ringkøbing-Skjern Dagblad.
Lægge en føler ud hos Stine Pilgaard.


Referat bestyrelsesmøde 30. marts 2022

Mødedeltagere: Jan, Brian, Sara, Frida, Laura, Monica og Line (referent)

Punkt 2)
Intet nyt at bemærke fra formanden.

Punkt 3)
Formanden er genvalgt.
Hans genvalgt som næstformand.
Jan bliver som kasser.
Fire suppleanter: Steffen, Line, Frida og Sara
Bestyrelsesmedlemmer: Jan, Monica, Laura, Brian og Hans
Værten + formand står for forplejning til bestyrelsesmøder.

Punkt 4)
Hvad er større udbetalinger? Større udbetalinger kræver underskrift.
Vi er enige om at hæve beløbet til 25.000 kroner til Safety Fonden. Monica og Brian arbejder på at lave et debatindlæg for at gøre opmærksom på, at der er journalister i HELE verden, der har brug for hjælp – og ikke kun i Ukraine.

Punkt 5)
Vi skal gøre generalforsamlingen sexet. Umiddelbart fungerer det godt før gallafesten eller i forbindelse med et arrangement. Vi skal involvere dem, der møder op.
Forslag fra Monica: Skal vi gøre det et andet sted for fornyelsens skyld? Skal vi arrangere busser?
Vi nedsætter et gallaudvalg bestående af Brian, Line, Laura og Jan. (Muligvis Hans?)

Punkt 6)
Laura forslår: Et arrangement med nye lokale medier/trends. Eksempelvis: JP Viborg, KunMors, mikrosites, konkurrencesituationen på mediemarkedet, erhvervsredaktioner. Laura og Monica tager teten.

Forslag fra mail: Monica ringer på mobilvideo-kursus og høre om Kreds 1’s erfaringer.

Forslag til foredrag: Belarus-fotograf flygter fra to krige indenfor få år. Frida tager teten.

Forslag: Brian hører på arrangement om lønsamtaler.

Forslag fra Laura: Medlemsstafet/fortæl om dit arbejde i nyhedsbrevet eller på Facebook. Vi summer over ideen.

Forslag fra Frida: Anders Agger – hvad kan han byde ind med? Sprog og medier. Frida tager teten.

Punkt 7)
Monica laver en ny afstemning med datoer for bestyrelsesseminar. Vi holder bestyrelsesmøde den sidste onsdag i hver anden måned i ulige måneder.

Tænk over desuden over efter opfordring fra Brian: Hvorfor er vi her?


Referat Generalforsamling 11. marts 2022

1.                   Valg af dirigent

Steffen Fog valgt uden modkandidater

2.                   Formandens beretning

I september sidste år konstituerede bestyrelsen sig efter en udskudt generalforsamling på grund af corona. Den “gamle stamme” vedtog en musketered – vi står skulder ved skulder for at løfte opgaverne. Og det har vi gjort. Omend opgaverne ikke har været i det omfang, vi kunne ønske. For coronasituationen har betydet at vi har holdt igen med arrangementer – noget vi dog forventer at kunne ændre på i det kommende år.

Bestyrelsen er ved at lære hinanden godt at kende. Og vi – eller jeg er i hvert fald – også ved at forstå omfanget af opgaven. Med mange nye i bestyrelsen har vi naturligt haft flere “vi plejer”-ting oppe at vende. Der er ingen revolution på vej men små forandringer som stille og roligt skaber en ny måde at gøre tingene på. For udvikling er også nødvendigt i bestyrelsesarbejdet og kreds-arbejdet.

Det har været en vanvittig tid at være journalist og kommunikatør i. Coronaen har jo selv om vi er trætte af at snakke om den sat sit præg på vores arbejde. Selv har jeg i hvert fald aldrig tænkt jeg skulle beskæftige mig så meget med mink …

På den positive side er der en forandring på arbejdsmarkedet som også taler til DJ-medlemmernes fordel. Arbejdsløsheden i kredsen er lav, og der er jævnligt jobopslag ude. Det tegner godt – og vi medlemmer som bor og arbejder i kredsen har i den forbindelse en opgave i at være med til at sætte ord på det gode liv de fleste af os lever her i landsdelen, for rekrutteringsudfordringerne er også i vores branche. Og ja nogen vil nok mene det er en arbejdsgiveropgave – men det er også i vores interesse at kompetente fagpersoner ønsker at blive vores kollegaer.

Beretningen bære selvsagt præg af det har været et kort år og resultaterne af vores største bedrift i bestyrelsen forløser vi, når vi går ind ved siden af til gallafest. En fest vi har ventet på længe.

I sin beretning kom landsformand Tine Johansen, hvordan ledigheden nu heldigvis er endnu lavere, end da coronakrisen pludselig gjorde mange medlemmer arbejdsløse.

Hun fortalte også, hvordan krigen i Ukraine har gjort, at forbundet tilbyder krisehjælp til de redaktionelle medarbejdere, der er nødt til at se meget hårde og brutale billeder igennem, ligesom man støtter en gruppe kolleger, der er flygtet først fra Belarus til Ukraine og nu er flygtet videre igen.

Safetyfonden har valgt at støtte medier i og omkring Ukraine.

I de igangværende medierforhandlinger oplever forbundet, at der bliver lyttet til vores argumenter. For eksempel i forhold til at omfordele støtte geografisk, om at sikre ordentlige arbejdsforhold – også gennem kædeansvar til støttede medievirksomheder og ikke mindst om regulering af de internationale techgiganter.

3.                   Kredsens regnskaber

Vedtaget uden kommentarer eller spørgsmål.


4.                   Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Ingen indkomne forslag.

5.                   Valg, herunder kasserer, suppleanter og revisorer

Formand: Monica Jørgensen genvalgt uden modkandidater
Bestyrelse: Brian Bruhn genvalgt uden modkandidat
Suppleanter: Steffen Fog , Frida Bjørn Fisker og Line Sahl
Revisor: Niels Stoktoft

6.                   Fastsættelse af kredskontingent med angivelse af kredsbestyrelsens forslag til størrelse

Uændret

7.                   Eventuelt

Allan Boye Thulstrup fortalte om forbundets arbejde med at forny navnet og opfordrede til at give input og gode ideer på forbundets hjemmeside

Det blev foreslået, at bestyrelsen overvejer at hæve bidraget til safetyfonden set i lyset af krigen i Ukraine

Det blev også foreslået at lave flere og eventuelt større medlemsaktiviteter

Kreds 4 laver medlemsdag til sommer. Det blev foreslået, at vi eventuelt kunne gå med i arrangementet eller give tilskud til medlemmer, som vil deltage.

Forslag om en online idebank til arrangementer.


Referat den 2. marts 2022

Afbud fra Sara og Brian
Referent Monica

1/ Generalforsamling
Dirigent: Steffen
Jan medbringer regnskab og budget i kopier til uddeling
Revisor – fortsætter men vi mangler en suppleant. Jan undersøger hos Utoft som tidligere har haft posten
Monica undersøger hos DJ, om vi kan få mandat til at supplere bestyrelsen løbende, uden det er fremsat som forslag
Vi budgetterer med 10.000 kroner i bidrag til Safety-fonden – fonden har netop givet bidrag til medier i Ukraine som har brug for sikkerhedsudstyr

2/Galla
Gaver – Laura køber gavekort til alle vindere ud fra de fastsatte beløb
Diplomer og grafik til videoer – Hans sørger for dette
Pressemeddelelsen – Monica skriver og Hans sørger for udsendelse på aftenen som aftalt på tidligere møde
Videoerne er i produktion – vi har hyret Per Andersen til speak
Blomsterbuketter – Sara kontakter Anlægspavillonen og beder dem sørge for det
Pt. forventer vi ca. 80 deltagere

3/Bestyrelsesseminar
Vi udskyder og Monica opretter doodle med datoer. Vi lægger det en fredag-lørdag (mulighed for tabt arbejdsfortjeneste hvis det kræver fridag)

4/Næste møde lægges fast efter generalforsamlingen (hvor vi umiddelbart efter konstituerer os)


Referat den 26. januar 2022

Deltager: Hans, Jan, Brian, Steffen, Sara og Monica (ref)

1. Bordet rundt
Vi konkluderer, at det kan give god mening at få skabt et arrangement som handler om lønforhandling. Den gode personlige lønforhandling. Vi har ikke lagt os fast på noget ift. tid og sted. Men Brian vil lige lave lidt hurtig research på, hvilke kapaciteter forbundet har på området.

2. Nyt fra formanden
369 fuldt betalende medlemmer i kredsenI alt 453 medlemmer pr. januar 2022Ledigheden er lav blandt kredsens medlemmer. Kun to medlemmer er uden job. Der er en bestyrelseshåndbog på vej fra forbundet. Fagfestival 6 – 7. november 2022.

3. Økonomi – en status fra JanKassebeholdningen er solid. Usikkerhed om det beløb vi får overført fra forbundet er justeret korrekt ift. at kontingentet til kredsen er sat ned efter seneste generalforsamling. Jan følger op på dette snarest.

4. Generalforsamling
Vi kan stille med fuld bestyrelse også efter generalforsamlingen, for alle medlemmer fortsætter – hvis de bliver valgt. Sara skal på barsel, så det vil være fedt med et nyt bestyrelsesmedlem. Vi går i gang med at sondere terrænet. Monica kontakter Jeanette Lund ift. dirigent-rollen. Indkaldelse til medlemmerne i et af forbundets medier min. 3 ugers varsel. Det er allerede i arrangementskalenderen på forbundets web. Hans undersøger mulighed for annoncering i fagbladet og sammen med Monica sørger Hans for opdateringer til web, nyhedsbrev og Facebook-gruppe, hvor dagsordenen fremgår. Revisor glemte vi at tale om. Jan vil du tage kontakt til ham, der er revisor nu og høre, om han vil fortsætte?

5. Gallafest
Hans tjekker antal tilmeldte og sender rundt til bestyrelsen. Erfaringen er, at mange melder sig til i sidste øjeblik. Samme gør sig gældende for forslag til priserne. Jan har styr på lædermapper til Den gyldne blok.Præmier: Vi diskuterede frem og tilbage. Svært at lande på noget, som tilgodeser alles ønsker og konstellationer af vinderhold. Men Vi budgetterer med 5.000 kroner til vinderen af hovedprisen, hvis der er en vinder. Er der to, så 4000 kroner til hver – og er der 3 vindere, så 3.000 kroner til hver. De øvrige priser fastsættes til 1.500 kroner – som skaleres ned til 1.000 kroner pr. per. hvis mere end en vinder. Vi besluttede at lade jurygrupperne komme med bud på, hvad præmierne skal være. Hvem der skal indkøbe gaverne, har vi ikke besluttet.Fotograf – Brian undersøger alternativer til Ole Mortensen. Ikke at Ole har leveret noget skidt, men fordi det er god stil, at vi i kredsen spreder vores interesser ud over flest mulige medlemmer. Jan undersøger, hvor meget vi plejer at betale. Fotos skal bruges på sociale medier, web og i pressemeddelelse. 
Videoer til præsentation af vindere: Sara undersøger mulighederne for at involvere foto-elev på TV Midt Vest som vi plejer. Giver besked til bestyrelsen om udfaldet.
Steffen og Jan ser indsendte forslag igennem og sikrer, at de havner i de rigtige grupper. 
Diplomer i rammer: Sara kontakter grafiker-Bjarne på TV MidtVest – der skal skiftes logo. Hans sender. 
Blomster skal bestilles når vi nærmer os hos butikken tæt ved feststedet.
Pressemeddelelse om vindere forberedes af Monica. På aftenen sender Hans den ud til lokale medier og fagbladet.Jan sender info ud til gruppeformænd om slagets gang ift. at finde nominerede til priserne. Monica kontakter Bo Lundgaard fra Herning Folkeblad, som vand DGB sidste år for at høre, om han vil overrække prisen til den nye vinder.Anlægspavillionen skal have et program over aftenens forløb – hvis Sara har brug for hjælp til dette, siger hun til. 

6. Næste møde
Teams møde hvor vi samler op ift. gallafesten – det bliver 2. marts kl. 20. Monica indkalder. Vigtigt flest mulige deltager, så vi er klar til fest 🙂
EVT: Laura har foreslået, at vi får stablet et arrangement på benene, hvor vi besøger et af de nye lokalmedier. Forslaget er godt taget imod af bestyrelsen. Men vi vil vente til efter 11. marts med at aftale nærmere, da vi ikke har ressourcerne før festen og generalforsamlingen er afviklet. 
HUSK i øvrigt vores data for bestyrelsesseminar i foråret – der er mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste, så vi kan begynde en fredag. 


Referat den 24. november 2021

Afbud fra Monica

Arrangementer:
Der er kommet flere forslag. Vi venter til januar med at drøfte yderligere arrangementer. Vi bør på mødet her finde nogle muligheder, vi kan planlægge til foråret, såfremt Corona ikke har lukket det hele ned (igen).

Gallafest:
Vi har styr på jurymedlemmer. Deadline til indstillinger er 1. februar kl. 12. Hjemmesidens guide til hvordan man indstiller er opdateret med nye datoer. Formænd for juryer kan med fordel allerede nu lave aftale med jurymedlemmer for drøftelse af nominerede/vinder til afholdelse medio februar, så vi kan nå at melde indstillede ud 14-21 dage inden gallafesten og samtidig have mulighed for at få produceret nomineringsvideoer.
Monica er konferencier på aftenen. Underholdning er stand-up med Simon Væver.

Evt.
Næste møde afholder vi fysisk onsdag d. 26 januar i Holstebro (DR eller TVMV)
Det kan godt være vi i begyndelsen af februar skal holde et teams-møde, men det tager vi til den tid.


Referat den 20. oktober 2021

Afbud fra Steffen
Referent – Laura

1/ Gallafest: Hvor holder vi det?

Vi har i første gang besluttet at holde fast i Holstebro som omdrejningspunkt for festlighederne fredag den 11. marts 2022. Ligeledes har vi besluttet at festen bliver afholdt i Anlægspavillionen. Sara undersøger, hvad vi tidligere har betalt, følger op på mulighed for leje af lokaler til både fest og generalforsamling på datoen og undersøger kuvertpriser med og uden drikkevarer til begge arrangementer (og aftenkaffe til festen).

Hvis posen skal rystes i forhold til ny lokation, bliver det derfor først efter næste generalforsamling.

2/ Priser – skal vi omdøbe kategorierne eller fastholde nuværende navne? Hvis omdøbe – skal vi beslutte nye titler.

Trods uenighed på emnet er der overvejende enighed om, at der er flere gode argumenter for et navneskifte. Men vi mangler et navn, der er så godt, at det kan leve de næste mange år og samtidig favne samtlige af de fagligheder, som kredsen dækker over.

Derfor uddeler vi til kommende gallafest til marts som foregående år Den Gyldne Blok, med al sandsynlighed for sidste gang, og sætter derefter en proces i gang for at finde et mere inkluderende navn.

Bemærkning: Jan Hallin bakker op om, at flertallets ønske om, at et navneskifte skal forelægges for medlemmerne til næste generalforsamling. Men han er ikke enig i, at der er gode argumenter for et navneskifte. Tværtimod mener han, at der er gode, faglige argumenter, der taler imod.

3/Jurymedlemmer til de enkelte priskategorier. Vi skal finde 3 til hovedprisen og to til hver af de andre.

Der er mange gode forslag til jurymedlemmer indenfor samtlige kategorier. Formænd for hver prisjury tager kontakt til foreslåede jurymedlemmer og hører om de vil stille op. Deadline for sammensat jury er næste møde, 24. november 2021.

Generelt er der i øvrigt stemning for en mere ligelig kønsfordeling i juryerne, så det stræber vi efter.

Forslag lyder blandt andet:

Den Gyldne Blok: Tina Kragelund, Radio4 – Jette Aaes, JP – Jens Peder Østergaard, Viborg Stifts Folkeblad – Anne Mulvad, TV Midt Vest – Kim Nybom, DR – Carsten Tolbøll, Nordjyske

Årets Overraskelse: Brian Laursen, Skive Folkeblad – Knud Lind, P4 – Gustav Houe Dall, DR – Peter Stephansen, DR

Den Visuelle: En fra Medieskolerne i Viborg – Line Morell Holm, TV Midt Vest – Majbrit Oddershede Pedersen, Dokumentarkompagniet – Agata Lenczewska-Madsen, fotograf ved Hospitalsenhed Midt

Årets Talent: Lars Lundgaard, TV MidtVest – Katrine Fuglsang, TV2 Nyhederne – Marie Frank Mitchell, Thisted Kommune – Kim Nybom, DR – Mads Brandstrup, Adm. direktør i Danske Medier– Kim Nybom, DR

4/Evt

Kommende møde finder sted onsdag 24. november klokken 17.30 på Kafe Kjelds i Viborg for bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter). Tidligere bestyrelsesmedlemmer og revisor bliver inviteret til 18.15 ca.

Planen er en kort dagsorden, der følger op på jury og afvikling af fest. Deadline på tilmelding er ugen forinden den 17. november.


Referat den 29. september 2021

Afbud fra Jan & Steffen
Referent – Monica

1. Bordet rundt – præsentation af medlemmerne

2. Konstituering
Formand Monica Jørgensen
Næstformand Hans O. Sandal
Kasserer Jan Hallin
Menige medlemmer Brian Bruhn & Laura Aggernæs
Suppleanter Steffen Fog & Sara Refsgaard

Vi løfter i flok ….

3. Forventningsafstemning på kommunikation & møder
Vi stræber efter 6 fysiske møder årligt. De ligger fast den sidste onsdag i ulige måneder (undtagen juli) og holdes fra kl. 18-20.
Derudover vil der være et ekstra møde forud for gallafest/generalforsamling.
Dagsorden sender Monica ud på mail.
Snik-snak og hurtige beskeder sendes via messenger. Vi forventer her, at alle reagerer relativt hurtigt under hensyn til private forhold. Hans opretter en messenger-gruppe og en “gruppe-mail” til bestyrelsen.

Alle har adgang til foreningens mail. Monica svarer på henvendelser. Forespørgsler som Monica vurderer kræver bestyrelsens indblanding tages op på førstkommende møde.

Bestyrelsesseminar med 1 overnatning i april. Vi sigter efter 1-2. april med fagligt og socialt indhold 1. april og farvel og tak 2. april efter morgenmad. Monica undersøger vilkår for tabt arbejdsfortjeneste.

4 Gallafesten
Dato: 11. marts 2022
Vi afvikler generalforsamling kl. 17.30-18.15 og derefter fest.

Pris 200 kroner pr. person og vi vil gå efter at tilbyde en all inclusive billet for de penge. Deltagere der melder afbud senere end 7 dage før får ikke tilbagebetalt entreen.  Derudover tilskud til fælles bustransport.
Brian kommer med bud på underholdning/musik.
20. oktober kl. 20-21 holder vi Teams-møde. Her samler vi op på følgende brainstorm:

Nyt navn til Den Gyldne Blok som ikke signalerer avis og støvet journalistik
Nyt navn til Den visuelle pris.
Location
Jury-medlemmer (der skal findes to til hver gruppe på nær hovedprisen – her skal findes tre)
Brainstormen foregår på messenger og så konkluderer vi på Teams-mødet.

Jury:
DGB: Jan er formand
Visuel: Hans er formand
Overraskelse: Laura er formand
Talent: Sara er formand
Brian og Monica er back up til alle.

5. Generalforsamling – evaluering
God oplægsholder trækker folk til
Lækker mad er vigtigt – skal kommunikeres tydeligt ud
Vi skal hyre folk til oprydning, opvask, servicering mm.

6 Evt:
Juleafslutning i forbindelse med mødet 24/11.
Laura finder sted i Viborg. Budget ca. 300 kroner pr. person.
Vi holder møde først – og inviterer SV, Louise og Rasmus som afgående bestyrelsesmedlemmer til middagen. Eller sender dem en julekurv hvis de ikke kan deltage.

FUJ-konference: Vi betaler billetprisen til selve konferencen for kreds 5-medlemmer. Monica svarer på henvendelsen og får dem til at sende info vi kan sende ud.

Input til dagsordenen til næste fysiske møde kan sendes til Monica på mail inden 15/11.

Brian ønsker en diskussion af hvilke typer af arrangementer kredsen skal facilitere.


Referat – generalforsamling den 7. september 2021

Velkomst ved konstitueret formand Svend-Vilhelm Mikkelsen

Valg af dirigent – Jeanette Lund

Formandens beretning
        ⁃       se skrift fra SV

Debat om hvad kredsen skal
        ⁃       forslag om fagfestival
        ⁃       netværk med kollegaer evt. besøg
        ⁃       studierejser
        ⁃       dilemmaspil
        ⁃       Erfagrupper på tværs af regionen
        ⁃       Efterkritik

Regnskabsfremlæggelse
Foreningen er velpolstret økonomisk. Meget færre udgifter pga. coronasituationen. Godkendt

Budgetfremlæggelse – Godkendt

Monica Jørgensen valgt som formand
Jan Hallin valgt som kasserer
Niels Stoktoft valgt som revisor

Steffen Fog (Flyvestationen) stiller op som suppleant
Laura U. Aggernæs (Erhverv+) stiller op til bestyrelsen
Sarah Refsgaard Jensen stiller op som suppleant

Fastsættelse af kontingent
Nedsættelse til 25 kroner fra 35 kroner.

Evt.
Intet


Referat – bestyrelsesmøde den 16. august 2021

Afbud fra Hans. Tilstede Brian, SV, Louise, Jan, Rasmus, Monica (referent)

1.
Generalforsamling 7. september
Bestyrelsen møder kl. 16.30 i det omfang, det kan lade sig gøre. Rasmus er ansvarlig for vin.

Monica er ansvarlig for mad. SV sender antal tilmeldte, når fristen er udløbet til Monica og Rasmus, så madbestilling og vin kan justeres ind.

Jan sørger for regnskab og budget er klar – budget lægges ud fra indeværende år. Bestyrelsen foreslår kontigentnedsættelse til generalforsamlingen. Den præcise nedsættelse beslutter vi via mail, når Jan har set tallene igennem. 

Monica inviterer Allan Boye til generalforsamlingen – han har sagt ja tak.

2.
Der er en, der har meldt sig til bestyrelsen som ny kandidat. Men vi mangler fortsat kandidater trods ihærdig efterlysning på konkrete arbejdspladser i kredsen. 

Vi lægger kortene på bordet i et facebookopslag, som Louise skriver og sender forbi et par andre, før det offentliggøres. Hans sender det ud på nyhedsbrev efterfølgende. 

Brian, Jan og Monica fortsætter i bestyrelsen. 

Situationen fører til, at vi har en generel drøftelse om kredsens fremtid. Den kan SV pege frem mod i sin beretning til generalforsamlingen. 

3. Eventuelt
Intet at bemærke


Referat – bestyrelsesmøde den 3. juni 2021

Deltagere:
Monica, Jan, Brian, SV, Hans og Rasmus

1. Bestyrelsens konstituering i forlængelse af Flemmings frafald
Flemming har trukket sig som formand pga. sygdom. SV tager som næstformand ordstyrerrollen.
SV tager posten som formand. Han konstitueres frem mod generalforsamlingen.

2. Generalforsamling i september. Hvem gør hvad? Nye kandidater til bestyrelsen? Hvem er på valg? Hvem genopstiller / genopstiller ikke?
Der er bred enighed om, at vi forsøger at afholde en fysisk generalforsamling.
Rasmus meddeler, at han forlader bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. SV, Jan, Brian og Monica vil gerne fortsætte som bestyrelsesmedlemmer. Hans vil gerne fortsætte som suppleant. Det er uvist om Louise fortsætter.
Der fastlægges dato for generalforsamlingen. Det bliver den 7. september Spisning kl.18 og generalforsamling kl.19
Lokation: Medietanken ved TV MidtVest
Brian, SV og Monica laver et plan for generalforsamlingen.

3. Arrangementer i øvrigt i efteråret
Der planlægges ikke yderligere arrangementer på denne side af nytår

4. Evt. – herunder en hilsen til Flemming
Monica står for at købe en stor solid gave til Flemming.


Referat – bestyrelsesmøde den 25. januar 2021

Teams-møde kl. 20 – 21
Til stede: Flemming, Brian, SV, Jan, Hans & Monica
Afbud fra: Rasmus og Louise

Siden sidst:
Corona påvirker arbejdssituationen på alle arbejdspladser i større eller mindre grad.

Generalforsamling 2021:
Vi skubber generalforsamlingen til september 2021. Hvis vaccinerne kommer og det er sikkert at afvikle festivitas, vil vi garnere med noget festligt – men ingen prisuddeling.

Gallafest 2021:
Rykker til 2022
Vi skal overveje, hvad vi gør med priserne – skal vi uddele coronapriser i en særskilt kategori? Nu hvor 2020 vil udgå som år for den almindelige pris. Beslutning om dette på næste møde.

Valg af delegerede AJKS:
Flemming Hansen & Jan Hallin

Jan Grarup-arrangement:
Vi afregner vores mellemværende, da vi ikke kan sætte dato på arrangementet, som har været aftalt i et års tid.

Økonomi:
253.267 kroner er formuen i foreningen pt. da vi ikke har det planlagte aktivitetsniveau.
Pt. ca. 16.000 kr. i medlemskontingenter årligt.
Vi kunne overveje at sætte det månedlige medlemskontingent ned med 10 kroner pr. person. Men det skal der ses på frem mod generalforsamlingen i september.

Nyhedsbrev til medlemmerne:
Vi summerer op i et nyhedsbrev om hjemmearbejde – gode ideer
Vi bakker op, hvis I har lyst og ideer til at holde sociale, digitale events – som ex. fredagsquiz eller lign.
Monica laver udkast og sender til Flemming.

EVT.:
Intet at bemærke


Referat – bestyrelsesmøde torsdag 8. oktober 2020

Tilstede: Jan Hallin, Flemming Hansen, Rasmus G. Østergaard, Brian Bruhn, Svend-Vilhelm Mikkelsen, Monica Jørgensen (referent)

1. VELKOMMEN til en ny bestyrelse.

2. Konstituering
Formand: Flemming Hansen – Mediehuset Herning Folkeblad
Næstformand: Svend-Vilhelm Mikkelsen – TV Midt Vest
Kasserer: Jan Hallin – Region Midtjylland
Sekretær: Rasmus Gade Østergaard – DR Midt Vest
Medlemmer: Brian Bruhn – Herning Bibliotekerne Monica Jørgensen – DR Midt Vest (ansvar for nyhedsbreve)
Suppleanter: Hans Olav Sandal – Bjarne Nielsen A/S Louise Deruginsky – TV Midt Vest

3. Rundt om bordet
Status i medie-Midt- og Vestjylland. Sexisme- og sexchikane som debatemne og oplæg til eventuelle kulturforandringer fylder generelt.

4. Evaluering af generalforsamling og prisuddeling
Generalforsamlingen var velbesøgt. Generalforsamlingen skal ledes af en velforberedt dirigent og give plads til både diskussion og præsentation af bestyrelsesmedlemmer (nuværende og de, der ønsker at stille op til valg)

God ide at lægge generalforsamlingen op af et arrangement. Det vil vi arbejde på til næste års udgave. Den amputerede gallafest fungerede efter omstændighederne fint. Men vil gerne dvæle mere ved de faglige højdepunkter.

Godt med en fest til netværk på tværs af arbejdspladser. I lyset af corona-situationen flytter vi prisfest til efter sommerferien i håbet om, at vi kan samles mange mennesker og både danse, synge og kramme.

5. Bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen er fælles om at løse opgaverne. At være formand betyder ikke, at man tager slæbet. Så alle byder ind. På den måde får vi udført mest uden det belaster den enkelte. Vi ønsker at mødes digitalt – corona-læringen er, at det fungerer. Derudover fysiske møder, når det giver mening. Store arrangementer skal vi planlægge i god tid og efter en drejebog, så alle ved, hvad der skal laves. Vi ønsker at arbejde med projektstyring i værktøjet Trello.

6. Arrangementer: Opgave til næste møde i december er at komme med indspark til relevante, faglige, sociale arrangementer. Vi ønsker, at DJ Kreds 5 både skal facilitere faglige og sociale events. Og vi vil undersøge muligheden for særlige praktikant-events for at samle praktikanter fra landsdelen. Det vil give et boost socialt, give netværk og engagement omkring foreningen som måske også vil smitte af ud på de enkelte arbejdspladser.

Eventuelt: Intet.

HUSK: Næste møde torsdag 3. december 2020 kl. 17 på DR Midt Vest, Vestergade, Holstebro. Efter mødet er der juleafslutning.
Jan præsenterer værktøjet Trello. Andre input til dagsorden sendes til Flemming senest medio november.


Referat Kreds 5 Generalforsamling d. 3. september 2020

Formanden afgiver beretning:
Beretning godkendt uden debat.

Regnskab godkendt.

Valg til bestyrelse:
Formanden understregede behovet for flere medlemmer.
Formand Flemming Hansen genvalgt.
Jan Hallin (Region Midt), Rasmus Østergaard (DR Midt & Vest) genvalgt.

Nye medlemmer: Svend Wilhelm Mikkelsen (TVMV), Monica Jørgensen (DR Midt & Vest) og Brian (Herning Bibliotek)

Suppleanter: Hans Olav Sandal (Nielsen Car Group) og Louise Deruginsky (TVMV) genvalgt.

Eventuelt:
Kredsenes beretning blev diskuteret. Om hvorvidt kredsene uden delegerede er begrænset til at være en ”Festforening”. Dette blev af både formanden og DJs næstformand delvist bekræftet – dog rettet til ”Fest og Arrangementsforening”.

Der blev spurgt ind til situationen i DJ og ’alt det rod’ der har været med en afgående næstformand og en fyret direktør. Næstformand Allan Boye Thulstrup forklarede situationen uden dog at gå i nærmere detaljer.

Opfølgende spørgsmål: Er der ryddet op nu?
Svar fra næstformanden: Det synes jeg. Alle kunne se, det var den forkerte direktør. Der er lavet en fladere struktur. Den politiske ledelse holder sig ude af personaleforhold. Der har været for meget politisk indblanding.
’Forsøger at holde mig til ting, jeg kan citeres for.’

Italesat den massive ledighed. Forsøger at hjælpe med beskæftigelsespakke. Alle frie kræfter er samlet i en pulje, og målet er at få flere igennem de gode tilbud vi har.
Målet er at skrue op for alting, så vi kan få flere igennem og ud på den anden side.
Særlige forhold for freelancere. Identificere nye steder hvor der er nye kunder/opgaver til freelancerne.

Vi håber, at folk overvejer – mens de har et job – at de tænker karrieresikkerhed. At de tænker – hvad er de det de skal være gode til for at beholde deres job – også om 10-20 år.
Vi skal tilbyde kurser og forløb til dem.

Skub i medieforhandlinger: Handler meget om DR. Besparelser skal stoppes.
Fokusområder: Flere penge til lokal og regional presse.
Elefanten i rummet: Annoncekroner forsvinder til FB og Google.
Sammen med producentforening plan om afgift til streamingtjenester.
Op på EU-plan for at finde løsning.

Public-service pulje. Vil have fotografer og bladtegnere ind under så de kan få støtte til projekter som er nøje beskrevet.

Virker det?
Jeg ser mig selv som at skabe stabilitet og jeg tror på, at det bliver bedre.
Det har påvirket medarbejderne meget, men vi er på rette vej.


Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds 5, 2. juli 2020

Til stede (online): Flemming Hansen, Stine Agnholt, Jan Halin, Allan Boye Thulstrup, Rasmus Gade Østergaard, Hans Olav Sandal (supp).

 1. Fagligt nyt
  Omorganisering i Region Midt betyder opsplitning af Social og Psykiatri
 1. Formandens afgang som formand for at varetage andet hverv
  Da formanden er valgt som ny næstformand i DJ trækker han sig som formand for Kreds 5. Næstformand Flemming Hansen indtræder som formand frem til generalforsamlingen.
 1. Status generalforsamling
  Diskussion af den fremtidige bestyrelses størrelse og sammensætning.
  Dato og sted skulle tjekkes op på igen. Stine ville hive fat i Louise.
 1. Evt
  Alle ønskede hinanden god sommer.

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds 5, 2. juni 2020

Til stede: Flemming Hansen, Stine Agnholt, Jan Halin, Allan Boye Thulstrup, Rasmus Gade Østergaard, Louise Deruginsky (supp), Hans Olav Sandal (supp).

 1. Fagligt nyt
  Bestyrelsen diskuterede status i OK-forhandlingerne mellem DJ og DR.
 2. Nyt fra København
  Kort orientering om HB-arbejdet.
 3. Senior-arrangement, støtte
  Bestyrelsen var enige om, at vi kan underskudsdække med op til 5000 kroner, hvis arrangementet gennemføres. Dog vil vi gerne have uddybet, hvorfor lokale-posten fylder så meget på budgettet.
 4. Generalforsamling – forslag til tidspunkt
  Tidspunkt for generalforsamling blev foreslået til at være 3.september. Anlægspavillionen høres.
  Eventuel tidsplan kunne f.eks. være:
  18.30 Generalforsamling
  19.30 Spisning
  20.30: Prisuddeling
  22.00 (senest) Slut
 5. Økonomi
  Kassereren siger at det går godt.
 1. Evt.

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds 5, 4. november 2019

Til stede: Flemming Hansen, Stine Agnholt, Jan Halin, Allan Boye Thulstrup.
Afbud: Rasmus Gade Østergaard, Louise Deruginsky (supp), Hans Olav Sandal (supp)

 1. Fagligt nyt:
  Fyringsrunde på JFM. Særligt fotografer hårdt ramt. Overvejelser om læserbrev.

Gennemgang af en række indkomne mail-tilbud om arrangementer. Blev i første omgang skudt til diskussion om et større fagligt arrangement med flere indslag.

Ansøgning om støtte til DR-praktikant-tur. Ansøgning afslået, men med understregning af, at vi gerne støtter praktikant-aktiviteter på tværs af praktiksteder i Kreds 5.

 1. Ekstraordinært delegeretmøde

Formanden delte nyheder og dagsorden. Opfordring til at formanden stiller op til Hovedbestyrelsen.

 1. Kommende arrangementer

Arbejder videre med ”Maria – 10 år efter” – oplæg af Bo Lundgaard, muligvis med politiet. Muligt sted Herning Folkeblad. Stine taler med politiet.

Nyt koncept drøftet: ”faglig fridag” – en dag med en række oplæg, der kan gøre folk klogere. Tanken er i alt 4 oplæg på én lørdag med efterfølgende mad. 1 oplæg med et ”navn”, der kan trække og 3 oplæg af mere praktisk/værktøjs-agtig karakter. Stine tager fat i Jan Grarup som muligt trækplaster. Forslag til dato er lørdag 16.maj

 1. Galla

Deltager-betaling stiger til 295, til gengæld er der fri bar hele festen indtil 01.00. Flemming afklarer mulig konferencier. Billetlink?

 1. Økonomi
  Ser fornuftig ud.
 2. Næste møde 4.december med julefrokost. Galla-navn skal gerne afklares her.

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds 5, 11. juni 2019

Til stede: Allan Boye Thulstrup, Flemming Hansen, Jan Hallin, Rasmus Gade Østergaard, Hans Olav Sandal (supp.), Stine Agnolt Andersen fra ca. 20.00.

Afbud: Louise Mandal Deruginsky (supp.)

 1. Fagligt nyt:

Efter valget er der sat gang i påvirkningsarbejde fra DJs side på to fronter i forhold til en ny regering. Det drejer sig om at forsøge at få annulleret 2.bølge af DR-besparelserne, der vil komme i 2021, hvis intet ændres, og det drejer sig om en revision af offentlighedsloven. Hans Olav oplyste at han fra august har fået nyt job hos Bjarne Nielsen A/S, Herning. Flemming orienterede om en intern sag i forhold til tidsregistrering.

 1. Arrangementer

Onsdag 19.juni kommer Søren Schultz Jørgensen for at uddybe rapporterne om fagenes Fremtid. Foregår på TV MidtVest. Vi inviterer udover medlemmer også chefer/ledere i kredsen, og andre interesserede i de tre brancher (medier, kommunikation, visuel) er velkomne.

2. oktober planlægges rundtur på DNV Gødstrup med efterfølgende oplæg om kommunikationen på projektet. Der skal indkaldes sikkerhedsgodkendte guider, så sidste tilmelding bliver 1.september. Der sendes nyhedsbrev ud i denne uge med de to arrangementer.

DR MV planlægger Hamborg-tur. Rasmus indsamler erfaringer, til en eventuel kredstur i 2020 eller 2021.

Rasmus tager også kontakt til Allan Bo Poulsen, der pt. er fellow ved Constructive Institute, men efter sommer vender tilbage til DR MV, om et muligt oplæg i september.

Vi skal arbejde på at få ”kreds-ambassadører” på alle de større arbejdspladser, så vi kan gøre opmærksom på arrangementer.

 1. Økonomi

Der er pt cirka 153.000 kroner på kontoen, og indtægts/udgifts-flow følger forventningerne.

 1. Nyt fra Hovedbestyrelsen.

Der indkaldes forslag fra kredsene til medlemmer af de nye stående udvalg. Frist 17.juni. Kreds 5 indstiller formanden som medlem af organiserings- og fastholdelsesudvalget.

 1. Galla

Galla 2020 bliver flyttet til en lørdag, nemlig 14/3 (Hvis Anlægspavillonen er ledig).
Samtidig placeres generalforsamlingen samme dato om eftermiddagen, og der bygges et interessant fagligt oplæg på dagen, der så bliver en ”faglig Lørdag”, der slutter med fest. (Det er selvfølgelig muligt kun at deltage i galla eller kun at deltage i generalforsamling).

Forslag til tidsplan:

15.00 – 16.00 – Fagligt oplæg. (Hvis den kommende kulturminister har tilknytning til Midtvestjylland, kunne det være en mulighed).

16.30 – 18.00 (senest): Generalforsamling med kaffe og kage. (Hvis generalforsamlingen slutter før 18.00 er kredsen vært ved en netværks-øl frem mod gallafesten

18.30: Galla-fest efter kendt opskrift.

Hans/Louise undersøger priser på fri bar (vin/vand/øl og evt. tre-fire drinks-typer) hhv.  kl. 18.30 – 22.00 og 18.30 – 01.00, så vi senere kan tage stilling til, om det skal være end el af pakken.
Vi skal i forhandlingsposition med Anlægspavillonen huske, at vi booker lokaler fra 15 og derfor også er villige til at bruge penge på kaffe/kage/øl/vand under generalforsamling.

Vi skal sørge for at tilbyde rum til omklædning mellem generalforsamling og galla.

 1. Næste møde

Næste møde bliver mandag 2. september. Mødet herefter bliver et heldags-seminar søndag 6. oktober fra 9-19 (slutter med middag kl. ca 17.00). Formand og næstformand finder velegnet centralt placeret sted med overenskomst til seminaret.

 1.  

Vi arbejder på produktion af ”Roll-Up”, der kan profilerer kredsen ved arrangementer. Der skal produceres foto-mosaik af de forskellige fagligheder 8der også kan bruges til hjemmeside, FB mm). Flemming undersøger muligheder. Forslag til fagligheder, der skal være med: TV-journalist, radio-journalist, skrivende journalist, kommunikations-medarbejder (evt. presseofficer i Karup), fotograf (evt frelancer), grafiker/tegner (evt. Medieskolerne), en ”mobil-arbejdende” (kan både være SoMe-arbejder, journalist kommunikatør). Arbejdet skal udføres af fotograf/grafiker, der er medlem af DJ.


Referat af bestyrelsesmøde 4. februar 2019
1. Fagligt nyt
Den usikkerhed som en mulig sundhedsreform giver for regionerne, betyder også usikkerhed for en række DJ-arbejdspladser.
2. Nyt fra forbundet
Der er oplæg på vej for ny struktur, som Delegeretmødet skal forholde sig til. Der lægges op til at fjerne delegeretvalg fra kredse. Kredsenes rolle bliver et tema på generalforsamlingen. DJ skal have ny direktør, efter Linda Garlov er skiftet til AJKS.
3. Økonomi. Der er per 4.februar 175.000 på kontoen, så vi er rustet til Gallafest. Regnskab for 2018 er ved bogholder med alle bilag. Han leverer videre til revisor.
4. Gallafest
Allan ny formand for talent-gruppe efter afbud fra Torben M.
Frist for tilmelding til fest er 1.marts.
Der er styr på menuen.
Drøftelser af præmier- løsning undersøges.
Allan står for rammer til diplomer.
Udkast til PM laves af Allan.

5. Evt. andre aktiviteter
Intet til referatet.
6. Generalforsamling
Lars Werge deltager som rep. for formandsskabet
7. Evt.
Intet til referatet.


Referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2019 

 1. Referent Monica Jørgensen
 2. Faglig nyt:
  Vi oplever flere jobåbninger – flere stillinger (mange barselsvikariater), der bliver slået op. Både journalistik og kommunikation.
 3. Gallafest 8. marts 2019
  Lokale booket. Menu kommer på plads senere.
  Tilmelding kører via DJs tilmeldingssystem. Invitationen har været ude to gange. Nu handler det om at få forslag ind til priserne. Vi skal huske at invitere cheferne/direktørerne på de forskellige arbejdspladser, der har medarbejderforeninger. Allan Boye udarbejder liste og sender invitation. Jan Hallin tilmelder bestyrelsen.
  Medlemmer af bedømmelsesgrupper skal også have bud om at deltage gratis. Ivan følger op om talent-gruppen er fuldtallig – Allan på den visuelle gruppe. For at komme i betragtning til priserne skal man være medlem af Kreds 5 og enten arbejde i kredsens område eller bo i kredsens område.
  Nomineringsvideoer – Hans og Louise finder en kollega på TVMidtVest, som kan lave dem med Kaj Ivan.
  Lars Werge kommer og holder tre minutters kamptale.
  Oprette en event på Gallafesten. Hans opretter.
  Kreds 5 giver øl, vand, vin under middagen – fra 19 – 22 ad libitum, da festen har 10-års jubilæum. Louise undersøger pris hos restauratøren.
 4. Nyt fra forbundet
  Delegeretmøde 28. – 29. april 2019 i Kolding. Kredsenes fremtid til diskussion igen.
  Oplæg om ændret kontingentstruktur.
  Journalisternes-specialforening har skrevet et brev, hvor de konkluderer, at alle DJ-medlemmer, som ikke er medlem af en specialgruppe, må være oplagte medlemmer i Journalisterne, som ønsker, at få status af specialgruppe fremadrettet.
  Kredsene har en vigtig opgave for de DJ-medlemmer, som hverken er i en medarbejderforening eller specialgruppe.
  er der ikke fremlagt forslag fra HB (hovedbestyrelsen), som delegeretmødet skal forholde sig til. Frist for forslag er 15. marts 2019.
 5. Generalforsamling 13. marts 2019
  Oprette en event på generalforsamlingen på Facebook. Hans opretter.
  Der skal annonceres i Journalisten – hvis vi kan nå det. Thue undersøger og sørger for evt. indrykning.
 1. Andre aktiviteter
 2. Økonomi
  Ser fornuftigt ud.
  Kredsen er i gang med bankskifte.
  Deadline for aflevering af udlæg fra 2018 er 14. januar 2019.
 3. Kredstræf 22. – 24. marts 2019
  I Skælskør. Vi forhåndstilmelder to. Temaet for kredstræf bliver delegeretmødet.
 4. Den nye kredsbestyrelse opfordres til at gentænke kredsens arrangementsstruktur.
  Jan har talt med forbundet. Kredsen skal på generalforsamlingen have standardvedtægterne til afstemning. Det skal på generalforsamlingen i marts til afstemning.
  Næste møde 4. februar 2019 kl. 19 på TV MidtVest.

Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2018

 1. Fagligt nyt

Situationen på DR blev drøftet. Enighed om at det er problematisk med den grad af politisk detailstyring som PS-kontrakten er udtryk for. Ros til markeringerne fra Gl.Strand. Udtryk for bekymring ift. hvad er sker for medlemmer lokalt – og hvad fremtiden byder, når anden halvdel af besparelserne skal findes.

 1. Gallafesten

Ting der er på plads: Dato= 8.marts, Sted= Anlægspavillonen. Mad er samme procedure – Louise tager kontakt til pavillonen.  Thue inviterer formandsskabet – evt til en 3 minutters faglig tale. Konferencier og underholdende indslag blev drøftet. DJ-musik som sidste år.

Pris-processen drøftet – Hans laver nyt udkast til tekst, hvor vi præciserer at ved indstilling af store projekter (bøger/TV-serier) må man gerne fremhæve ét afsnit eller kapitel, som det man indstiller.

Formænd for de fire prisgrupper drøftet. Jan H er formand for Blok-gruppen og Thue for Overraskelsen. De to øvrige grupper har eksterne formand. Formandsskabet spørger de foreslåede, om de vil påtage sig hvervet.

 1. Efterårets aktiviteter – orientering

Tre arrangementer på plads (Undertekster, Courage-film, Søren Schultz Jørgensen) – Allan arbejder videre med ishockey-ide til november-arrangement.

 1. Nyt fra forbundet

Drøftet

 1. Økonomi

Det går fint, oplyser kassereren

 1. Eventuelt

Næste møde 31/10 hos TV MidtVest


Referat af bestyrelsesmøde 14. maj 2018

På TV MIDTVEST i Holstebro.
Afbud fra Allan Boye Thulstrup. Hans Olav Sandal delvist tilstede.

 1. Fagligt nyt:
  Jysk Fynske Medier skal i gang med at udgive søndagsaviser, forlyder det. Jobåbninger på vej.
  Medieforlig – sammenlægning af regionale stationer fra DR/TV2 ej afblæst. Hvor bliver alliancen mellem public service-medierne og private medieaktører af?
  Brancheglidning påvirker udbud af job og deres indhold.
  Skive Folkeblads redaktion har haft en verserende sag med bladets bestyrelsesformand, som også er medlem af byrådet i Skive. Bestyrelsesformanden har anmodet chefredaktøren om, at avisen stoppede med at skrive om en kilden sag omkring nepotisme. Det har medført ekstraordinært bestyrelsesmøde på Skive Folkeblad. På DJ Kreds 5-bestyrelsesmødet diskuterede vi, om denne sag ikke burde skrives om i Journalisten, da det er en ganske principiel sag om magtbalance og kasket-forvirring … Men Thue udtrykker ikke begejstring for dette. Han vil overveje det sammen med sine kollegaer i Skive.
 2. Aktivitetskalender for efteråret 2018 – forslag til events:
  Tur til Hamborg
  Allan Boye fortæller om ishockey-VM – måske kan der drages nogle konklusioner på output for kommunen på dette tidspunkt? Den kommunikative indsats – udfordringer?
  Kresten Schulz-Jørgensen er medforfatter til bogen ”Journalistiske forbindelser” – ham vil vi gerne høre.
  Live magasin – live journalistik – evt. med Monica, som har dyrket det lidt på Team Teatret i samarbejde med Herning Folkeblad. Freelancejournalist i Aarhus tilbyder live journalistik under navnet Live Magasinet – måske hun er interessant som oplægsholder?
 3. Evaluering af galla – og et kig på fremtiden:
  Chefer bør ikke stå som prismodtagere. Vi er fremadrettet obs på, hvem der er blandt de indstillede og vil forsøge at frasortere chefer. Men dog et kildent emne, da ledere nu kan optages i DJ – og er prisen så for alle i DJ, hvis vi vælger nogle fra?
  Anlægspavillionen i Holstebro booket igen til 8. marts 2019 – referenten beder de herre bemærke datoen …
 4. Forårsarrangementer – de sidste to:
  Begge aflyses. Arrangementet med filmen ”Det er ikke en forbrydelse at være journalist” forsøges genoptaget til efteråret 2018. Den hvide mands byrde aflyses – har aldrig været offentliggjort for medlemmerne.
 5. Økonomi:
  000 kroner i banken pt. Alt er fint!
 6. Logo:
  Vi vælger den turkise-udgave. Thue giver besked til DJ.
 7. Nyt fra forbundet:
  Overenskomst på det offentlige område er indgået
  DJ har ændret ledelsesstruktur og ansat nye folk til forskellige politiske – og kommunikationsfunktioner.
 8. Sommerarrangement for bestyrelsen:
  Grill og hygge i forlængelse af bestyrelsesmøde. Vi mødes hos Jan Hallin i Hammerum kl. 18 den 13. juni 2018.
 9. Evt:
  Intet

Referent: Monica


Referat af generalforsamling i DJ Kreds 5 14.marts 2018

LINK: Læs artikel fra aftenen i Journalisten.

 1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent valgte forsamlingen Lars Werge. Som referent blev valgt Allan Boye Thulstrup.

Dirigenten konstaterede at forsamling var lovlig og beslutningsdygtig.

 1. Formandens beretning. (LÆS DEN SKRIFTLIGE BERETNING HER.)

Formanden aflagde mundtlig beretning (Skriftlig beretning blev offentliggjort på kredsens hjemmeside en uge inden generalforsamlingen).

Temaer i den mundtlig beretning, der efterfølgende gav anledning til en givtig og udbytterig debat:

– Fagenes fremtid, og hvordan kredsens kan ruste sig til den, både organisatorisk og aktivitetsmæssigt. Herunder diversitet i sammensætning af bestyrelse, arrangementer mm.

– Det kommende medieforlig, og dets betydning både lokalt og nationalt, hvis de ildevarslende tegn på store besparelser på DR bliver virkelighed.

– Problemer med korrekt medlemsregistrering.

– Galla-festen, herunder selve prisuddelingen, der i år skete med en ny autonom struktur. Bestyrelsen fik mandat til at evaluere og optimere processen.
– Den aktuelle og truende konflikt på det offentlige område.
Generalforsamlingen valgte et vedtage denne udtalelse:
Generalforsamlingen i DJ Kreds 5 udtrykker sin støtte til alle lockoutramte kolleger, forbundsfæller, og offentligt ansatte. Vi finder det besynderligt, at vore kolleger er lockoutet, uden at der forinden har været et reelt ønske om forhandling fra arbejdsgivers side. Vi opfordrer arbejdsgiverne til at sikre ordentlige løn -og arbejdsforhold for alle offentligt ansatte.

 1. Kredsens regnskab

Kasserer Jan Halling fremlagde kredsens reviderede regnskab, der viste et underskud for 2017 på ca. 31.000 kr. Udgifter til medlemsaktiviteter er steget, mens udgifter til gallafest er faldet.  Formuen er på ca. 160.000. Budgettet for 2018 udviser et underskud på ca. 11.000 kr.

 1. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 1. Valg af formand
  Der var genvalg til Thue Grum-Schwensen som formand.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var:
Torben Møller (genopstillede ikke)

Jan Hallin (genopstillede og blev genvalgt)
Allan Boye Thulstrup (genopstillede og blev genvalgt)

Monica Jørgensen (nyvalg)

Forsamlingen udtrykte sin respekt for Torben Møllers indsats og engagement i kreds-arbejdet gennem mange år. (Herunder blev der lavet upassende alders-jokes).

Som suppleanter valgtes:

 1. Suppleant: Kai-Ivan Bæk
 2. Suppleant: Christian Baadsgaard

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Der var genvalg til Niels Stoktoft som revisor. Der var genvalg til Jens Utoft som revisorsuppleant.

Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret.

Torben Møller takkede for muligheden for at tjene DJ som kredsbestyrelsesmedlem og de mange gode oplevelser og debatter, det har givet undervejs.


Referat af kredsbestyrelsesmøde 7. februar 2018

Afbud: Louise, Torben

 1. Fagligt nyt
  Orientering om personalesag i DJ.
  Generalforsamling i DJ i Herning Kommune, Allan genvalgt som TR.
  Forårets medieforhandlinger blev vendt.
 2. Nyt fra Forbundet
  Bøvl med medlems-registrering – medlemmer i Ringkøbing og Herning er blevet flyttet til Kreds 3 uden at blive spurgt. Det ligner ikke noget, at medlemsregistreringen i 2018 halter så meget. At kende sine medlemmer er en grundlæggende funktion i et fagforbund – og korrekt medlemsregistrering er helt afgørende for at DJs demokrati skal fungere.
  HB-møde samme dag som Galla – Thue deltager i den del af HB, det er muligt. Journalistens nye distributions-firma er ikke kommet optimalt fra land.
 1. Aktivitetskalender
  Konstruktiv Journalistik: Bliver 7/5 18.30 hos DR MV, store mødelokale.
  SoMe: Bliver på Mediehøjskolen i Viborg, 24. eller 26. april, DJ:KOM betaler oplægsholder, vi betaler lokale + sandwich.
  Kredstræf er 16.-18.marts, Hotel Faaborg Fjord. Vi forhåndstilkendegiver, at vi deltager med cirka 5 personer. (Thue, Ivan, Allan, Torben, måske Jan, måske Hans, Louise unknown).
 2. Gallafest
  30 forslag til priser, godt fordelt på kategorier. Rigtig pænt tal.
  Hvad mangler vi at gøre?
  Videoer – aftale med TVMV-praktikant i starten af marts laves de kommende dage. (Hans).
  Kriterier for pris: Man skal bo eller arbejde i Kreds 5’s område.
  Menu er på vej, location, musik og vært er booket. Thue byder velkommen med slides.
  Jan tilmelder bestyrelsen kollektivt (undtagen Kaj Ivan) – suppleanterne får også buddet.
  Vi skal huske at bruge nominerings-videoerne mere aktivt (på FB før eller efter galla).
  Forslag til præmier (husk at spørge efter logoer til skærm):
  Blokken: Holstebro Rejsecenter (Kaj-Ivan)
  Overraskelsen: gavekort, Nr. Vosborg (Ivan/Torben)
  Visuel: Gavekort, Brdr. Price (Allan) – subsidiært et sted i Holstebro.
  Talent: MCH (Allan)
 3. Tilskud til Kravling
  I lighed med tidligere år er der afslag på ansøgningen. Vi prioriterer at støtte lokale praktikant-arrangementer og netværk.
 4. Økonomi og regnskab
  Bogholderen har lavet et regnskab. Vi har i år et underskud på ca. 31.000, hvilket er efter hensigten. Udgifter til medlemsarrangementer er steget. Bestyrelsesudgifter er steget, hovedsageligt pga. udgifter til bestyrelses-seminar. Safety-fonden er tilbage i regnskabet efter en forglemmelse i 2016.
 5. Generalforsamling
  Lokale på plads, annonce i journalisten, sendes dagsorden ud, skriftlig beretning på hjemmesiden. Vi vil gerne være ni hvis muligt.
  Forslag til nye bestyrelses-kandidater og suppleanter blev vendt.
  Dirigent: Vi spørger Flemming Hansen (Allan). Subsidiært Turit Skovborg (Thue).
 6. Eventuelt
  Næste møde: Onsdag 28. februar, kl. 18.00, DR MidtVest

Referat af kredsbestyrelsesmøde 10. januar 2018

1. Fagligt nyt
Allan fortalte om de igangværende offentlige OK-forhandlinger. Udviklingen på Jysk-Fynske Medier blev vendt, herunder flugt af chefredaktører og månedlige møder med chefer. DRs situation drøftet ifht til det aktuelle politiske klima. Jan: Administration for psyk & social skal lægges sammen med Aarhus. Sparemål? Nu skal der udfyldes funktionsskemaer.

2. Aktivitetskalender for foråret –
Some-videoer til april (sammen med DJ:Kom) – i proces, Konstruktiv jour. til maj (sammen med DJ: Journalisterne). Evt. på DR MV? Thue sender dato til Torben, når den er klar.

Ideer til efteråret?

– Udflugt til medie-virksomheder i Hamburg. Evt arr. Via Deutsche Bahn. Midt i september. Mulige programpunkter: Kommunikationsstrategi for FC St. Pauli. Besøg på NDR. Besøg på avis. Thue tager kontakt til Kreds 6 (Bo/Villy om muligt joint venture)

– Dennis Serinci? Oplæg om muslimer i medierne. Sammen med en af de nye feminister, der mener medier har forsømt at rapportere problemer.

– Juni: Hvordan gik VM i ishockey kommunikations-mæssigt.

Gødstrup-besøg – vil give mening i foråret 2019, når vi er tættere på færdiggørelse.

KS:

Engelsk kommakurser 30.januar.
Besøg hos Jyske Bank TV i Silkeborg.
Kursus i SEO – hvordan skelner man gode SEO-folk fra fusentasterne.
Har forsøgt at lave arr. om Herning+ – mulighed at koble på Herning Bibliotekerne i uge 11

3. Galla
Anden underholdning end vært – The Grandfætters bookes. Er der kommet forslag. (Ro på). Deadline er 1.feb. Reminder skal ud som nyhedsbrev og i FB-gruppe i denne uge og igen i uge 4. Torben skriver teksten igennem. Andet praktisk omkring galla. Hans/Louise står vist nok for at aftale fotograf til præsentationsvideoer. Allan og Jan laver fordeling af forslag i grupper 2. eller 3. februar. Vi venter med at aftale de små detaljer og hængepartier.

4. Generalforsamling
14/3-2018. Thue tager kontakt til Journalisten ang. annonce. Skriftlig beretning lægges på hjemmesiden, når den er klar, og annonceres på Facebook.

5. Økonomi.

Saldo per 29/12: 171.975 kr. Regninger/udlæg fra 2017 skal ind nu, så de kan komme med i årsregnskabet. Alt afleveres til bogholder i slutningen af januar.

6. Nyt fra forbundet.
HB-møde tirsdag/onsdag i næste uge – tirsdag lukket. Rapport fra advokat kan læses af HB-medlemmer. Vi er spændt på hvilke konsekvenser, der drages. Vi kan frygte at politikudvikling og daglig drift påvirkes af situationen.

7. Eventuelt – herunder næste bestyrelsesmøde. Næste møde er onsdag 7/2. Torben er på ferie. Kan det være på TV MV? Ellers finder vi et sted i Herning.


Referat af kredsbestyrelsesmøde 2. november 2017

 1. Fagligt nyt

Sag fra Radio Limfjord blev diskuteret. Thue orienterede om at han stopper på Skive Folkeblad til efteråret. Vi oplever at arbejdspresset på kredsens medlemmer er stigende. Senest har kommunalvalgs-dækningen demonstreret at færre medarbejde på en række medier har lavet mindst lige så meget som for fire år siden. Der lader sig kun gøre med meget lange arbejdsuger.
Region Midtjylland: Med valget overstået kan det nu ses, at to medarbejdere i Psykiatri er blevet valgt ind i regionsrådet. Det kan påvirke den interne kommunikation.  Et sparekrav i 2018 kan koste nogle stillinger i administration og måske kommunikation.

 1. Aktivitetskalender for foråret

Marts: Galla
Marts: Generalforsamling
Marts: Kredstræf (kun bestyrelse)
April: Delegeretmøde (kun delegerede)

Thue laver en brainstorm på kredsens Facebook-side, hvor medlemmer kan komme med ideer til kommende arrangementer i foråret. Bestyrelsen laver sideløbende ideudvikling i best.-FB-grp.

Ved julefrokosten afsættes 15 minutter til at beslutte, hvilke arrangementer vi laver, og der sættes navne på ansvarlige for hvert arrangement.

 1. Galla, herunder bedømmelsesudvalg

Fredag 9.marts. Anlægspavillonen er booket. Vi skal i gang med at indkalde forslag. Vi skal i samme omgang have fortalt, at der er en ny proces omkring kåringen af vindere med autonome udvalg. Begge ting kommer ud i nyhedsbrev start december (Hans).

Vært?
Værtsrollen blev diskuteret.

Forslag:
?? –  15 minutter om oplevelser med medier og journalister. (Allan forsøger at tage kontakt). Overrækker også priser og læser begrundelse op fra diplom. Formandskabet og Journalisten skal inviteres (Thue). Forslag til bedømmelsesudvalg blev drøftet.

 1. Generalforsamling, herunder foreløbig snak om bestyrelsesvalg

14. marts, Gæstgivergården Phønix, Sønderlandsgade 21, 7500 Holstebro.

Genopstiller: Allan. Thue. Torben.

Genopstiller ikke: Morten Stricker (supp).

Ikke på valg: Jan, Louise, Hans, Ivan.

 1. Økonomi

Kasserer Jan oplyser: Der er hul igennem til banken. Der er penge på kontoen. Alt er godt.

 1. Nyt fra forbundet

Den verserende chikane-sag og advokatundersøgelse på Gl.Strand blev drøftet.

Næste møder: 14/12 (kort møde inden julefrokost) + onsdag 10/1 (DR MV)


Referat af kredsbestyrelsesmøde 1. november 2017

Sted: DR Midt & Vest, Holstebro

Deltagere:
Thue Grum-Schwensen, Morten Stricker, Ivan Heilskov, Louise Mandal Deruginsky, Torben Møller og Jan Hallin (ref.)

Fagligt nyt
Arbejdsmiljøet er under pres på alle vores arbejdspladser. Særligt er der en oplevelse af, at medarbejderne forventes at producere til flere platforme uden at ressourcerne er fulgt med. Vi følger udviklingen nøje og inddrager forbundet i forhold til særligt grelle tilfælde.

Aktiviteter – forårshjulet
Der nedsættes et udvalg bestående af Thue, Ivan og Hans. Juletur med KS til Flensborg finder sted 2. december klokken 8-20 med afgang fra Herning, dog med mulighed for påstigning i Skive. Der er lagt et program, der indeholder både faglighed og spas.

Galla
Anlægspavillonen forsøges booket på 2. eller 9. marts. Alternativt prøver vi Knudsens.
Status på arbejdsgruppen vedrørende priser: Der er fremlagt et forslag, der blandt andet indebærer, at blokgruppen udvides til fem medlemmer og at prisgrupperne også skal udpege vinderne. Forslaget gennemføres som en prøvehandling, der evalueres på generalforsamlingen. Her skal det besluttes om forslaget gøres permanent.

Evaluering af bestyrelsesseminar
Bestyrelsen er blevet mere sammentømret og har fået en række nye redskaber, fx til planlægning af arrangementer. Enighed om at seminaret gav god værdi for pengene. Øvelserne fra workshoppen skal nu implementeres.

Generalforsamling.
Gæstgivergården i Holstebro onsdag 14. marts klokken 18. Bestyrelsen holder formøde klokken 17.

Økonomi
Kassererskiftet er næsten på plads.  Vi har aktuelt en pengebeholdning på 150.000 kr.

Nyt fra forbundet
Flytning af forbundslokalerne bliver ikke til noget, da KS sprang fra. HB overvejer istandsættelse eller flytning indenfor hovedstadsområdet.

Julefrokost
Torsdag 14. december i Holstebro

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag 29. november, hvor vi sammensætter prisgruppen. Inden da skal vi hver  især gerne overveje mulige deltagere til arbejdsgrupperne – og også gerne tage kontakt til kandidaterne.


Referat af kredsbestyrelsesmøde 17. maj 2017

 1. Fagligt nyt
  – Kurset i digitalt selvforsvar var en succes. Opbakningen fra Viborg, hvor kurset blev holdt, var dog begrænset. (TGS)
  – Der blev 17.maj oprettet en ny medarbejderforening for DJ-medlemmer i Herning Kommune. Allan Boye Thulstrup valgt som TR. (ABT)
  – Kredsene giver en fællesgave til afskedsreceptionen for udviklingschef Per Nielsen. (TGS)
  – Den nye DR-OK er på vej til urafstemning. Resultatet blev diskuteret. (TM)
 2. Arbejdsgruppe vedrørende priser, galla mm.
  – Kommissoriet for gruppens arbejde blev diskuteret meget, meget, meget grundigt.
  Jane Gisselman har sagt ja til at deltage i arbejdsgruppen, der derfor består at Torben (fmd), Allan, Monica, Flemming Hansen og Jane. Marlene Eyde er ekstern konsulent, hvis der er behov for yderligere input.
 3. Økonomi og kasserer-skifte, herunder muligt bankskifte
  – Der er indhentet et par tilbud på bank-forbindelse. Vi har pt Jyske Bank. Formand og kasserer fik mandat til at tage beslutning om, hvorvidt et bankskifte kan betale sig.
 4. Bestyrelses-seminar
  – Weekend-seminaret bliver 1.-3. september. Formanden planlægger sted (ikke for langt væk, måske noget limfjords-ø), program mm.
 5. Hjemmeside/logo
  – Web-siden opdateres med fotos. Hvis ikke der kommer fotos fra bestyrelsesmedlemmer lægger Hans et gruppefoto på. Har man ændringsforslag til siden meldes de til Hans. Vi vil gerne have en logo-pakke fra DJ-HQ. Farver-prioriteter er: 1:Blå, 2: Turkis, 3: Rødblå.
 6. Arrangementer til efteråret
  – Jan præsenterede en række forslag fra KS. Vi vil genre udbyde (og betale for) alle de relevante til vores medlemmer.
  – Vi arbejder hen mod et arr. I MidtVest-biograf-sal i september, men dokumentar om lokal surfer, kombineret med et oplæg om Thy/Klitmøller, Thisted/ Udkants-problematik/ Fra Udkant-til-hipt eller lignende….
  – Vi skal huske at lave efteromtale af arr. På FB. Bare et foto eller to og tak til deltagerne, så andre kan se, hvad de gik glip af.
 7. Opsamling på delegeretmødet
  – Forslaget om frivilligt kreds-medlemskab blev stemt ned. Forslaget om ledere blev med små ændringer stemt igennem. Generel diskussion.
 1. Næste møde
  Næste møde blev fastsat til mandag 19/6 kl. 18.00 hjemme hos Torben (Møllevej 21, 7500)

Referat af kredsbestyrelsesmøde 19. april 2017

Sted: DR Midt & Vest, Holstebro.

Deltagere: Ivan Heilskov, Allan Boye Thulstrup, Torben Møller, Thue Grum-Schwensen, Louise Mandal Deruginsky og Jan Hallin (ref.)

 1. Godkendelse af dagsorden og referat
  Godkendt
 2. Fagligt nyt
  Skive Folkeblad har opslået en ny deltidsstilling stilling som netmedarbejder.
  Psykiatri og Social har ansat to dj-medlemmer i barselsvikariater.
 3. Nyt fra HB
  Fremover kan hver kreds bruge forbundets billetsystem gratis – max fire gange om året.
  Delegeretmøde: Allan stiller op som faglig revisor. Bestyrelsen bakker op om hans kandidatur. Kort drøftelse af forslaget om chefer i forbundet. Bestyrelsen er delt i spørgsmålet.
  Kort drøftelse af forslaget om fritvalgsordning i forhold til kredse og specialgrupper. Bestyrelsen er enig om, at et bloktilskud til kredsene vil være bedre end en aktivitetspulje, der skal søges fra gang til gang. Generelt mangler bestyrelsen svar på, hvordan forslaget eventuelt skal udmøntes.
  Valg af stemmetæller og medlemmer til valgudvalget: Allan kontakter mulige kandidater.
 4. Arrangementer
  Årets pressefoto på Herning Fotomuseum trak 10 deltagere. Det var i betragtning af det korte varsel. Allan undersøger mulige arrangementer i Kommunikationsgruppen. Jan undersøger mulige arrangementer i KS – herunder SOME-arrangement i Region Midtjylland. Der er 10 tilmeldte til sikkerhedsarrangementet i maj. Vi kunne godt bruge lidt flere. Seminar for bestyrelsen. Der skal være både fagligt og socialt indhold. Tid og sted: En weekend i august eller september på en af de danske øer. Allan opretter en Doodle, som skal besvares inden for en uge.
 1. Evaluering af kredstræf
  Vi har fået positive tilbagemeldinger. Diskussionerne var godt forberedt og oplægsholderne var gode. Byvandringen og avisbesøget var meget vellykket. Forplejningen og de store værelser var også et plus. Det var godt, at vi undgik lange foredrag om arrangementer i kredsene.
 1. Evaluering af galla
  Selve festen forløb godt, men vi skal passe på, at vi ikke gror fast. Deltagerantallet var noget lavere end tidligere, men der synes ikke at være en entydig årsag. Det er fortsat vigtigt, at minde folk om at melde forslag til priser ind, så vi ikke går glip af gode emner, der har været offentliggjort tidligt på året.Jf. beslutning på generalforsamling skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at kigge priserne og bedømmelserne nærmere efter i sømmene. Bestyrelsen besluttede at arbejdsgruppen skal bestå af seks personer, der repræsenterer kredsens medlemmer bredt. Fra bestyrelsen deltager Allan og Torben. Formanden kontakter de øvrigt foreslåede kandidater. Jan skriver kommissorium for gruppen.
 1. Økonomi
  Det er fint ud. Vi har cirka 100.000 i kassebeholdningen.
 1. Næste møde
  Onsdag 17. Maj klokken 18 på DR Midt & Vest

Konstituerende kredsbestyrelsesmøde 24. marts 2017

Sted: Hotel Ringkjøbing

 1. Kredstræf: Detaljer om programmet blev vendt.
 2. Konstituering: Jan Hallin blev valgt til kasserer. Allan Boye Thulstrup som næstformand. Allan Boye Thulstrup som referent. Hans Olav Sandal som fast ordstyrer. Alle er aktivitetsansvarlige. Torben Møller er forplejningsassistent/hushovmester/fodermester.
 3. Kommende arrangementer i samarbejde med DJ:Kommunikation. Ide om årshjul for arrangementer.
  April: ÅP i Herning. Maj: Digital sikkerhed i Viborg.

Film-kontakt til forbundet (Håkon Stolberg) ved Hans.

Galla:
Galla-arbejds-gruppe nedsættes på næste bestyrelsesmøde, efter intern evaluering.

 1. Næste møde: Onsdag 19.april, kl. 18.00, DR MV

Generalforsamling 13. marts 2017

Sted: Valgmenighedens Hus, Holstebro
Dirigent: Jens Utoft
Referant: Jan Hallin

 1. Formandens mundtlige beretning (LÆS HELE BERETNINGEN HER)

Året bød på et pluseligt formandsskifte, da Ivan Hejlskov valgte at trække sig af personlige årsager. Thue Grum-Schwensen indtrådte som konstitueret formand i hans sted. En vigtig diskussion både i det forløbne år og fremadrettet er spørgsmålet om fremtidens jobmarked. Det handler både om nye jobtyper, men også om løn- og arbejdsforhold. Her oplever vi et stort pres fra arbejdsgiverne. Samtidig står DJ foran en diskussion om struktur. Formanden er skeptisk overfor den foreslåede frivillighedsmodel, hvor man selv bestemmer, om man vil være med i en kreds eller specialgruppe.

Endelig glædede formanden sig over et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor alle er med til at løfte. Gallafesten nød også i år stor opbakning, selvom deltager antallet er faldet en smule. Der venter den nye bestyrelsen en diskussion om gallafestens form og indhold.

Blandt deltagerne i generalforsamlingen blev især spørgsmålet om frivillighed diskuteret. De fleste var ligesom formanden skeptiske overfor frivillighedsmodellen. En enkelt bemærkede, at der allerede i dag er en høj grad af frivillighed, fordi man ret nemt kan skifte kreds.

Beretningen affødte også en diskussion af ledere i forbundet. Her lød der fra nogle af medlemmerne kritik af det forslag, som hovedbestyrelsen ventes at fremlægge på delegeretmødet. ”Vi har ingen fælles interesser med arbejdsgiverne”, lød argumentet blandt andet. Andre af de fremmødte medlemmer argumenterede modsat for, at der allerede i dag er en stor gruppe af mellemledere i forbundet. I tilfælde af for eksempel strejker kan det være en ulempe, hvis der er en stor gruppe mennesker, der kan fortsætte arbejdet, fordi de står udenfor overenskomsten.

Fra et medlem lød en opfordring til at kredsene kæmper for større åbenhed. Et andet medlem efterlyste mere fokus på arbejdsmiljø. Formanden lovede at tage begge emner med til kredstræf.

Herefter blev beretningen godkendt.

 1. Regnskab

Vi har fået mindre ind i kontingent på grund af færre medlemmer. Samtidig gav gallafesten i 2016 lidt mere på grund af et stor antal deltagere. Selvom der har været mange aktiviteter, så har vi holdt os under budgettet. Det skyldes, at vi har haft få udgifter til oplægsholdere og lokaleleje. Ved et uheld blev der ikke doneret penge til safetyfonden i år.  Vi budgetterer med en donation i 2017.

Budgettet i øvrigt viser et underskud, som skal ses i lyset af at vi har en stor egenkapital. Blandt medlemmerne var der opbakning til, at kredsen ikke må blive en pengetank. Det medførte en kort diskussion om kontingentets størrelse.  Der var dog enighed om at fortsætte med uændret kontingent for at sikre en kontinuitet.

 1. Indkomne forslag

Flemming Hansen har foreslået, at gallapriserne fremover skal bedømmes af eksterne folk for at sikre uvildigheden. Blandt medlemmerne var der forskellige holdninger til forslaget.

Forslaget blev ikke sat til afstemning, men bestyrelsen skal frem mod næste gallafest nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan forslagene fremover kan bedømmes. Arbejdsgruppen skal også se på, om de fire kategorier skal ændres.

 1. Valg til bestyrelsen

Formand: Thue Grum-Schwensen
Genvalg: Louise Mandal Deruginsky, Hans Olav Sandal, Jan Hallin
Nyvalg: Ivan Hejlskov (den afgående formand var ikke valgt som bestyrelsesmedlem).

 1. suppleant: Monica Jørgensen
 2. suppleant: Morten Stricker
 3. suppleant: Christian Baadsgaard
 4. suppleant: Kai-Ivan Bæk

Revisor: Niels Stoktoft blev genvalg
Revisorsuppleant: Jens Utoft blev genvalgt


Kredsbestyrelsesmøde 11. januar 2017

Sted: DR Midt & Vest, Holstebro

Deltagere: Kaj-Ivan Bæk, Hans Sandal, Louise Mandal Deruginsky, Thue Grum-Schwensen, Allan Boye Thulstrup, Ivan Heilskov, Torben Møller og Jan Hallin (ref.)

Fagligt nyt
I Skive forhandler de om forskudt arbejdstid og overenskomst. TV MIDTVEST fortsætter med at ansætte nye medarbejdere, blandt andet til digitale funktioner. DR har haft besøg af generaldirektøren. Hun afgav ingen gyldne løfter, men lyttede til bekymringer om, hvordan eventuelle besparelser på DR vil blive udmøntet i regionerne.

Galla
Der er styr på det meste: Sted, konferenciers, musik og billetsystem. Vi udsender påmindelse om fest og priser i næste uge. Torben står for tekst og Hans for offentliggørelse. Der er så vidt vides styr på grupperne. Jan følger op med Morten Stricker. Gæster: Hans laver en gæsteliste. Thue inviterer kredsformændene, Kaj-Ivan inviterer cheferne og kulturministeren. Allan inviterer formandsskabet i DJ og Morten Stricker skaffer en fotograf.

Kredstræf
Muligt tema: Fremtidens arbejdsmarked (muligheder og udfordringer)
Udflugt lørdag:
Underholdning lørdag aften: Forskellige muligheder blev drøftet. Hans og Louise undersøger.
Blokke, kuglepenne og navneskilte:

Generalforsamling
Generalforsamling. På valg er Thue, Louise, Hans, Ivan og Jan. Alle modtager genvalg. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at få nyt blod, fx fra arbejdspladser, der ikke er repræsenteret i dag. Det overvejes at udvide bestyrelsen til ni igen, hvis vi finder egnede kandidater.

Andre aktiviteter
Kursus om IT-sikkerhed for journalister, planlægges til 8. maj i Viborg. Der arbejdes videre med et arrangement om demokrati og ytringsfrihed i april.

Valgforbund, delegeretmøde
Kredsen deltager i samme valgforbund som sidst, dvs. sammen med Herning Folkeblad og Skive Folkeblad.

Nyt fra HB og formandsmøde
HB mødes to dage sidst i januar. Program er ved at blive udarbejdet.
Formandsmødet udviklede sig dramatisk under en diskussion om de unges indflydelse.

Eventuelt, herunder næste møde

Næste møde holdes 1. februar klokken 18 på DR M&V.


Kredsbestyrelsesmøde torsdag 1. december 2016

Sted: Rådhuskroen, Holstebro

Deltagere: Thue Grum-Schwensen, Allan Boye Thulstrup, Ivan Heilskov, Torben Møller, Hans Sandal, Louise Mandal Deruginsky, , Kaj-Ivan Bæk, Morten Stricker og Jan Hallin (ref.)

Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt

Fagligt nyt
Intet nyt

Status på Gallafest
Priser: Grupperne fra sidste år forsøges så vidt muligt gendannet. Thue spørger Christian Baadsgaard om han er klar på en formandspost i talentgruppen. Alternativt vil Torben gerne træde til.

Billetsalg: Mobile pay er ikke en løsning i år. Vi vælger i stedet en lavpraktisk løsning, der vil koste 8 kr. pr deltager. Det er stadig væsentligt billigere end forbundets løsning.

Invitation: Torben skriver teksten færdig og sender til Hans.

Videopræsentation: TV MIDTVEST har sagt ja til at udlåne to medarbejdere til opgaven.

Præmier: Vi har fået et nyt parti af penne og gyldne blokke. De er nu opmagasineret i Thues kælder.

Kredstræf
Intet nyt. Planlægningsgruppen mødes snarrest.

Andre arrangementer
Intet nyt.

Delegeretmøde
Vi lægger op til at deltage i et bredt valgforbund med de lokale medier i Midt- og Vestjylland.

Næste møde
Onsdag 11. januar 2017 på DR i Holstebro.


Kredsbestyrelsesmøde 2. november 2016

Sted: Obscurium, Herning

Deltagere: Thue Grum-Schwensen, Allan Boye Thulstrup, Ivan Heilskov, Hans Sandal, Louise Mandal Deruginsky, Torben Møller og Jan Hallin (ref.)

Fagligt nyt fra arbejdspladserne
TV-MIDTVEST har fået ny ledelsesstruktur og styrker tilstedeværelsen på de sociale medier. Dagbladet Holstebro: Medarbejderne på trykkeriet har nedlagt arbejdet som følge af en påtvunget lønnedgang. Bestyrelsen mener, vi bør være opmærksomme på, om tendensen breder sig. Måske tema for et fagligt arrangement.
DR: Er netop blevet færdige med forhandlingerne om en stadigt mindre lønpulje. Også DR opruster på det digitale. Penge til dette skal hentes fra distrikterne trods politisk udmelding om, at distrikterne skulle styrkes.

Nyt fra formandsmøde og HB
Fortsat diskussion om den fremtidige struktur. Blandt andet drøftede HB et kontroversielt forslag om at erstatte kredsene med en opdeling efter regionerne og eventuelt kommunerne, hvor det giver mening. Et andet kontroversielt forslag var, at det skal være frivilligt, hvilken specialgruppe, man vil være medlem af. Forslaget blev massivt afvist.

Bemærkning fra Kreds 5-bestyrelsen: Det er uhensigtsmæssigt, at der er så mange valgmuligheder. Det bør overvejes at indføre et enhedskontingent, hvorefter de enkelte kredse eller specialgruppe så får penge fra forbundet.

En arbejdsgruppe har afleveret en anbefaling om, at der skal oprettes et “advisory board”, der kan sparre med fagbladet Journalistens redaktion. Ingen af de tilstedeværende HB-medlemmer kunne forsvare forslaget, da det risikerer at kompromittere bladets redaktionelle frihed. Bemærkning fra Kreds 5-bestyrelsen: Et advisory board er nok ikke den rigtige løsning, men det er et problem, at provinsen bliver så sparsomt dækket af vores fagblad.

Der blev fremlagt et forslag om at danne en specialforening for ledere. Umiddelbart blev det positivt modtaget.

Gallafesten
Thomas Skov bookes som konferencier. Louise og Hans præsenterede desuden en drejebog for gallafesten. Det foreslås, at betalingen sker via bankoverførsel eller mobilepay, da det koster 2000 kr. at få forbundet til det. Gallagruppen vil gerne påtage sig opgaven. Thue undersøger muligheden for at oprette mobilepay-konto. Der blev fastsat dato for det sidste bestyrelsesmøde før gallafesten: Mandag 6. marts. Torben omskriver indstillingstekst og invitationer. Jan sender den gamle tekst til Torben. Vi skal huske at begrunde, hvorfor vinderne får prisen.

Andre arrangementer
Allan har booket teamteatrets cafe. 23, november. Oplægsholdere er Monica Jørgensen, Sten Ancher og Allan. Forslag om et foredrag om digitalt selvforsvar i begyndelse af december eller januar. Allan arbejder videre med quizzen. Juleudflugt med KS er sløjfet. Generalforsamlingen finder sted mandag 13. marts i Valgmenighedens Hus i Holstebro. Ivan kontakter dem.

Kredstræf
Torben har reserveret pladser på Hotel Ringkøbing inklusiv stort møde lokale og forplejning + mandpakke søndag. Vi kan vente med at give endelig besked indtil 1. marts. Thue sender datoer til kredsformændene snarrest muligt. Arbejdsgruppen kommer med input til underholdning.

Hjemmesiden
Der er har været mange indkøringsproblemer.

Næste møde
Julefrokost inkl. bestyrelsesmøde: torsdag 1. december i Rådhuskælderen, Holstebro.


Kredsbestyrelsesmøde 10. oktober 2016

Sted: DR Midt & Vest, Holstebro

Deltagere: Torben Møller, Allan Boye Thulstrup, Ivan Heilskov, Hans Sandal, Louise Mandal Deruginsky, Thue Grum-Schwensen, Christian Baadsgaard, Morten Stricker og Jan Hallin (ref.)

Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt

Fagligt nyt
Christian orienterede om situationen på dagbladet. Bestyrelsen udtrykte bekymring over udviklingen. Louise orienterede om forandringer på TV-MIDTVEST. Thue orienterede om vagtforhandlinger. Medarbejderne efterlyser mere information og en synlig ledelse.

Galla
Vi flytter arrangementet tilbage til 10. marts. Anlægspavillonen er booket. Louise har indledt forhandlinger med en konferencier.
Priser: Drejebogen godkendt med enkelte bemærkninger. Thue bestiller et nyt oplag af gyldne blokke.
Hans er udpeget som gaveansvarlig. Kom gerne med ideer til gaver til næste gang.
Gruppeformænd udpeget: Den visuelle Pris bliver Morten Stricker. Talentprisen bliver Christian. Årets overraskelse bliver Thue. Blokken bliver Jan. Formænd skal finde forslag til kandidater til næste gang.

Arrangementer
Vi bør lave en aktivitetskalender, så ideerne ikke løbet ud i sandet for os. Kalenderen må dog ikke blive så rigid, at det forhindrer os i at lave spontane arrangementer. Næste arrangement er kommunikationsarrangementet 23. nov. Allan er ved at udvikle quizformat. Jan arbejder videre med at finde en dato for juletur med KS.
Andre ideer: Fyraftensøl, debataften om, hvad besparelser betyder for kvaliteten af dagbladene.

Nyt fra hovedstaden
Arbejdsgrupperne har snart afsluttet arbejde. Blandt andet er der forslag om at oprette en specialforening for ledere, der til gengæld ikke får mulighed for at præge overenskomstforhandlinger. Der er også et oplæg på vej om freelance-overenskomster.

Hjemmeside
Forbundet har oploadet deres nye website. Vi skal overveje, om vi vil over på den eller beholde vores løsning.

Økonomi
Det ser fortsat godt ud.

Næste møde
Onsdag 2. november klokken 18 i Obscurium (Allans og fruens nye antikvariat), Fonnesbechsgade 7 i Herning


Kredsbestyrelsesmøde 6. september 2016

Sted: TV MIDTVEST, Holstebro

Deltagere: Ivan Hejlskov, Allan Boye Thulstrup, Kai Ivan Bæk, Thue Grum-Schwensen, Louise Mandal Deruginsky og Jan Hallin (ref.)

Status på arrangementer
– Tyrkiet-arrangementet er udsat på grund af travlhed i oplægsholderens kalender.
– Stauning Whisky arrangeret af KS: Ingen fra Kreds 5 har tilmeldt sig. Bestyrelsen drøftede årsagerne til den manglende opbakning. Det kan skyldes, at arrangementet blev annonceret med kort varsel, men det kan også hænge sammen med at det faldt på en lørdag. Weekendarrangementer bør være for hele familien.
– Quiz: Allan arbejder videre med formatet.
– Netværk for praktikanter: Louise har talt med sin nye chef, Lone Sunesen, der går med lignende tanker om at etablere et netværk for praktikantvejledere i kredsen. Vi skyder 5000 kroner i arrangementet og inviterer Lone Sunesen til at møde om det videre forløb.
– Debataften om skiftet mellem journalistik og kommunikation: Ivan har snor i vores samarbejdspartner DJ Kommunikation. Datoen er fastsat til 23. november.
– Galla-festen: Gallagruppen skal meget snart mødes og komme med et udspil.

Meddelelser fra formanden
Ivan trækker sig som formand pga. ‘en ændret arbejdssituation’. Thue konstitueres som formand indtil generalforsamlingen. Ivan fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.

Bordet rundt
– Jysk-fynske Medier har varslet fyring af 25 redaktionssekretærer og 10 fotografer. Desuden er der 33 vakante stillinger blandt de skrivende medarbejdere, der ikke genbesættes.Beparelsen skyldes fald i annonceindtægterne. Kredsbestyrelsen beklager udviklingen og noterer sig, at ledelsen af mediehuset har anerkendt, at det vil gå ud over kvaliteten.
– Lone Sunesen har indtaget chefstolen og har brugt den første måned på at møde medrabejderne. Den nye chef holder kortene tæt ved kroppen, men medarbejderne fornemmer, at der snart vil ske markante forandringer.
– Skive Folkeblad har trods nyansættelser af to redaktionssekretærer, to færre på redaktionen siden årsskiftet. Det skyldes stillinger, der ikke er blevet genbesat efter naturlig afgang.

Næste møde: Mandag 10. oktober klokken 1800.


Kredsbestyrelsesmøde 4. august 2016

Til stede: Ivan, Thue, Kaj Ivan, Allan fra start og Hans, Louise, Morten og Torben efterhånden.
1.Fagligt nyt
I Tyrkiet er Erdogan en bandit, der nægter pressefriheden. Werge er på sagen. Vi kom også omkring bl.a. Algier-krigen, Preussen og den westphalske fred inden tarteletterne kom på bordet.
I Skive er der ansat to nye red-sek.- det er dog ikke en opnormering, men en nednormering, da tre stillinger bliver til to. Pga andre fratrædelser m.m. er Skive Folkeblads redaktion reelt yderligere nednormeret med, hvad der svarer til to fuldtidsstillinger, siden årsskiftet.
På TV MV er Lone Sunesen i gang og hun er fra starten synlig.
I Herning skal Allan være medhjælpende husbond i konens nye antikvariat, når han ikke arbejder.

2. Kredstræf – beslutningspunkt
Kredstræffet bliver 24. – 26. marts 2017. Deltagelse fra hele bestyrelsen forventes. Muligt udflugtsmål: Stauning Whiskey.

Årets generalforsamling bliver 13. marts. Gallafest rykkes til 3. marts.

3. Arrangementer på vej – status
– 6. september rundvisning på TV MV.
– I forlængelse af Tyrkiet vil vi forsøage at lave aktuelt debatarrangement i Holstebro C, hvor Lars Werge og evt Deniz Serinc diskutere Tyrkiet. Ivan tager kontakt til LW.
– En quiz-aften i løbet af efteråret. Allan tilbyder at lave koncept for quiz, a la ”Hvilken mediearbejdsplads er den bedste” – præmie giver vist sig selv…
– Bestyrelsen besluttede at give op til 5000 kroner til et praktikant-arrangement. I første omgang bliver TV-MV-praktikanterne spurgt om de har en ide. Bestyrelsen vil gerne høre, hvad det endelige arrangement bliver- og vi vil gerne have et foto plus lidt tekst til Kreds 5-facebook.

4. Økonomi – status
Alt er godt. Ca 120.000 i kassen. Det er ganske ok for tidspunktet på året, melder kassereren.

5. Næste møde: 6. september kl. 17.00 på TV MidtVest (inden medlemsarrangement)

6. Eventuelt


Kredsbestyrelsesmøde 5. maj 2016

Sted: DR Midt & Vest, Holstebro

Deltagere: Hans Sandal, Allan Boye Thulstrup, Ivan Heilskov, Torben Møller og Jan Hallin (ref.)

1. Bordet rundt
DR Midt & Vest har afleveret deres chef til TV MIDTVEST. Der er kommet en overenskomst på plads med TV2-systemet, der indebærer, at grundlønnen er steget. Dagbladene har varslet fyringer.

2. Cavling-kandidater
Ingen kandidater har meldt sig. Vi afventer, men forbereder os på, at vi ikke stiller med en kandidat.

3. Kommende arrangementer
Cirka 25 kredsmedlemmer deltog ved ferniseringen af Årets Pressefoto i Herning 27. april.

Status på Gødstrup-arrangementet: Jan konfirmerer aftale med regionshospitalet om 1. juni.

Status på TV MIDTVEST-besøg: Hans har talt med Lene Christensen, teknisk chef. Præsentationsvideoer er under produktion over sommeren. Det vil derfor være smart at lægge arrangementet i september. Lone Sunesen inviteres til at sige nogle ord. Lene vil også gerne sige nogle ord om sin baggrund som kommunikationschef i Hospitalenheden Midt og studievært på tv-stationen.

Status på arrangement om skift mellem journalistik og kommunikation: Arrangeres sammen med DJ-kommunikation. Ivan står for kontakten. Vi byder ind med Allan og evt. Nicki Qvist, kulturchef i MCH. Nyt arrangement: Kommakursus for journalister. Lægges sidst på efteråret. Ivan undersøger muligheder.

Arrangement med Jakob Scheik planlægges til november. Gallafest 2017: Datoen blev fastsat til fredag 10. marts.

Kredstræf 2017: Forslag om at lægge det i forlængelse af gallafesten, hvor vi inviterer deltagerne fra kredstræffet med i festen. Indkvartering skal i givet fald ske i Holstebro. Vi overvejer forslaget.

Generalforsamling 2017: Lægges i slutningen af januar eller begyndelse af februar.

4. Temadrøftelse om ledere i DJ
HB har drøftet spørgsmålet løbende. Vi har en 20 år gammel konflikt om, hvornår man er for meget leder. Særligt bliver problematikken tydelig, når freelancere forhandler priser med en redaktionssekretær – eller hvis en freelancer i hyrer et andet DJ-medlem til at hjælpe sig i en periode. På en arbejdsplads med mange ledelseslag kan det være svært at vurdere, hvorvidt en mellemleder er chef eller medarbejder.

Bestyrelsen drøftede problematikken uden at nå frem til en egentlig konklusion.

5. Næste møde
Onsdag 15. juni klokken 18 på DR Midt & Vest


Kredsbestyrelsesmøde 13. april 2016

Sted: Østergade 17, Holstebro

Deltagere: Ivan Hejlskov, Allan Boye Thulstrup, Kai Ivan Bæk, Torben Møller, Thue Grum-Schwensen, Hans Olav Sandal, Louise Mandal Deruginsky, Morten Stricker, Bo lehm og Jan Hallin (ref.)

1. Konstituering
Formand: Ivan, Næstformand: Allan. Kasserer: Thue. Sekretær: Jan. Kredstræfudvalg: Ivan, Torben og Allan. Gallagruppe: Louise, Hans og Jan. Webredaktør og sociale medier: Hans.

2. Bordet rundt
Torben har efter mange års dygtigt og slidsomt arbejde i Cavlingkomiteen valgt at stoppe. Frem mod næste bestyrelsesmøde skal vi have identificeret mulige kandidater til posten. Hans lægger et opslag på Facebook og henviser til Torben for nærmere information.

3. Kommende arrangementer
Flemming Hansen står i spidsen for en fernisering på udstillingen af årets pressefoto i Herning. Der er lavet en aftale med en årets vindere – Kasper Løftgaard – der vil holde et lille oplæg. Arrangementet finder sted 27. april. Der er åbent for ledsagere. Medlemmer af KS kan deltage mod betaling af en 50’er pr. snude.

Udflugt til hospitalsbyggeriet i Gødstrup og efterfølgende dialog med kommunikationschefen. Jan laver en nærmere aftale om en dag i slutningen af maj eller begyndelsen af juni.

Debatarrangement om springet mellem kommunikation og journalistik – og omvendt. Arrangementet planlægges til først på efteråret, f.eks. i september.

Besøg på TV MIDTVEST: Lægges efter sommerferien. Hans og Louise kommer med bud på dato.
Besøg på politigården i Holstebro. Arrangementet bør have en faglig tilgang. Der arbejdes videre med ideen.

4. Nyt fra formanden
Kreds 5 havde kun få deltagere med på kredstræffet i år. Medlemmerne kom hjem med en masse viden om, hvordan de tilrettelægger arrangementer i de andre kredse. Der blev desuden taget hul på diskussionen om kredsenes rolle i en fremtidig struktur i forbundet.

5. Fagligt forum
Ivan, Allan og Bo deltager.

6. Evaluering af gallafesten
Gallagruppen præsenterer en sådan til næste bestyrelsesmøde

7. Næste møde
Onsdag 4. maj klokken 18 på DR Midt & Vest


Generalforsamling i Kreds 5 – onsdag d. 16. marts 2016

Sted: Valgmenighedens Hus, Holstebro

1. Valg af dirigent og referent
Flemming Hansen blev valgt til dirigent. Jan Hallin blev valgt til referent.

2. Formandens beretning (LÆS DEN HER)
Beretningen afstedkom følgende bemærkninger:

 • I diskussionen af forbundets struktur er det vigtigt, at vi ikke får en opdeling i A- og B-medlemmer, hvor nogle har mere indflydelse end andre.
 • Der er i dag er flere pladser til delegeretmøde og fagligt forum end kredsene, specialgrupper og medarbejderforeninger har mulighed for at udfylde. Dermed er der ingen præstige i at deltage. Antallet af pladser bør skæres ned, så der bliver en sund konkurrence blandt medlemmerne til at blive valgt.
 • Ros til aktivitetsniveauet i det forløbne år – med en opfordring til at fortsætte den gode gænge.
  Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Kredsens regnskab
Regnskabet er revideret uden påtegninger fra revisoren. Der blev på generalforsamlingen udtrykt undren over et kraftigt fald i indtægterne for gallafesten. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge årsagen. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Budgettet blev godkendt under den forudsætning, at der ikke må ske en fortsat ophobning af penge.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Valg af formand
Ivan Hejlskov blev genvalgt.

6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter
Under dette punkt blev det besluttet at skære antallet af bestyrelsesmedlemmer ned fra ni til syv. Begrundelsen er, at byrden omkring gallafesten har aftaget i forhold til situationen for to år siden, da man valgte at udvide bestyrelsen. Kaj-Ivan Bæk trak sig som kandidat. Torben Møller og Allan Boye Thulstrup blev herefter genvalgt enstemmigt. Kaj-Ivan Bæk blev valgt til 1. suppleant, Morten Strickert blev valgt til 2. suppleant og Christian Baadsgaard blev valgt til 3. suppleant.

7. Valg af revisor og suppleant
Niels Stiktoft blev genvalgt som revisor. Jens Utoft blev genvalgt som suppleant

8. Kontingent
Uændret i 2016, men det bør overvejes til næste generalforsamling, om det skal sænkes.


Kredsbestyrelsesmøde 2. marts 2016

Sted: DR Midt & Vest, Holstebro

Deltagere: Ivan Hejlskov, Allan Boye Thulstrup, Kai Ivan Bæk, Torben Møller, Thue Grum-Schwensen, Hans Olav Sandal, Louise Mandal Deruginsky og Jan Hallin (ref.)

1. Generalforsamling
Ivan genopstiller som formand. Bo og Ole genopstiller ikke.
Valg af delegerede skal ske inden generalforsamling.

2. Kredstræf
Kredstræffet foregår i Ry 2-3. april. Deltagere bliver Ivan, Torben og Jan samt eventuelt Thue og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Start fredag klokken 18 og slutter søndag med frokost.
Temaer: DJs struktur (kredsstrukturer). Vi tager inputs med fra generalforsamlingen.

3. Galla
Der er officielt tilmeldt 94, men vi har modtaget forespørgsler efter tilmeldingsfristen. Vi nærmere os de hundrede – dog forudsat at køkkenet kan tilpasse sig de sene tilmeldinger. Alternativt må de for sent tilmeldte affinde sig med, at de først kan komme efter spisningen. Der er styr på alle præmier: Holstebro Rejsecenter giver en flyrejser med to overnatninger, Hereford Beefstouw giver et gavekort, Jesperhus giver et familieophold og MCH giver billetter til musicalen Hairspray. Formandsskabet kommer ikke. De har tilbudt at sende en videohilsen.

4. Prisvindere
Lukket punkt

5. Næste møde


Kredsbestyrelsesmøde 3. februar 2016

Sted: DR Midt & Vest, Holstebro

Deltagere: Ivan Hejlskov, Allan Boye Thulstrup, Kai Ivan Bæk, Torben Møller, Thue Grum-Schwensen, Hans Olav Sandal, Louise Mandal Deruginsky og Jan Hallin (ref.)

1. Hjemmeside
Dokumenter er sendt rundt til læsning inden næste bestyrelsesmøde. Hans har modtaget en tidsplan, der siger at forbundet først kommer med en løsning om tre måneder. Det kan vi ikke vente på, så vi kører videre med vores egen løsning indtil videre. Vi sender et medlem af bestyrelsen på webmasterkursus for at sikre en fælles profil med forbundet.

2. Orientering fra formandsmøde
Kredsstrukturen er under pres, da flere og flere aktiviteter foregår lokalt. Samtidig ligger det i udviklingen, at arbejdspladser fusionerer på tværs af kredsene. Strukturen skal diskuteres på delegeretmøde i 2017, men allerede i år vil fagligt forum byde på en indledende diskussion. Vi skal selv diskutere kredsens fremtid på vores generalforsamling.

3. Galla
Vi har modtaget 22 forslag. Det er til, at vi gennemfører i alle kategorier – men vi skal tage en diskussion til næste år om, hvorvidt vi skal køre videre med fire priser. Der er styr på to ud af fire præmier. Allan og Bo følger op på de to sidste. Mad, lokaler, underholdning, lyd og lys er der også styr på. Det er aftalt med Ole Mortensen, at han fotograferer i et par timer på gallaaftenen. Louise aftaler programmet færdigt med Thomas Skov. Kaj-Ivan indkøber rammer til diplomer og afleverer dem til Bjarne Nygaard.

4. Økonomi
Vi har fået større kontingentindtægter end forudset, men indtægterne fra gallaen er faldet. Overskudet er på 35.000 kroner. Det er noget mindre end sidste år,men vores formål er heller ikke at samle penge. Konklusion: Det ser fornuftigt ud. Bestyrelsen diskuterede hvorvidt, vi skal bruge penge på et skriftligt nyhedsbrev, der sendes ud med post. Argumentet for er, at det kommer til alle og at det er vigtigt at skyde med spredhagl for at ramme flest muligt. Argumentet imod er, at tiden er løbet fra brevpost. Det blev besluttet at udsætte diskussionen til et senere bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøftede budgettet for det kommende år. Vi går efter et budget i nul.

5. Generalforsamling
Ivan efterlyste indputs til formandens beretning. Bo og Ole genopstiller ikke. Ivan genopstiller som formand for sidste gang.

6. Næste møde


Kredsbestyrelsesmøde 5. januar 2015

Sted: TV MidtVest, Holstebro

Deltagere: Ivan Hejlskov, Kai Ivan Bæk, Louise Mandal Deruginsky, Hans Olav Sandal og Jan Hallin (ref.)

1. Status på galla

Der er stort set styr på, hvem der skal deltage i prisgrupperne.:
* Den gyldne blok: Nikki Quist, Carsten Tollbøll og Jan Hallin (fmd.)
* Årets overraskelse: Rikke Dueholm, Flemming Christensen, Thue Grum-Schwensen (fmd)
* Den visuelle pris: Martin Bækhøj, Kai Ivan Bæk og Bo Lehm (fmd.)
* Talentprisen: Christian Baadsgaard (fmd.) Ivan Hejlskov følger op på hvem de øvrige er.

Hans har lavet aftaler med en DJ og med stedet i forhold til scene og lyssætning.

Louise tager fat i Ivar Brændgaard og får grønt lys til at vi kan låne en medarbejder til at lave præsentationsvideoer. Kai Ivan laver aftaler med de nominerede om videooptagerne. Optagelserne finder sted i Uge 8 og ventes at tage 2-3 dage. Kai Ivan tager med under optagelserne.

Skal prisvinderne fra sidste år overrække priser til de nye? Det kan være en udfordring, hvis de gamle modtagere ikke længere bor i kredsen. Beslutningen blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Hans laver diplomer med afsæt i de gamle. Kai Ivan undersøger, om han har skabelonen derhjemme. Ivan skaffer logo fra forbundet. Jan laver tekst til udsendelse mandag 11. januar og sender til Bo og Hans, der udsender henholdsvis via e-mail og Facebook. Vi har stadig en problematik i forhold til medlemmer, der ikke får vores e-mails eller er på Facebook. Det blev besluttet, at vi kontakter TR på arbejdspladserne og beder dem give det gode budskab videre. Ivan tager kontakt til Freelancegruppen og beder dem om at lægge noget ud på hjemmesiden..

Vi mangler en fotograf til at tage billeder af prismodtagere og gæster generelt. Morten Stricker kender muligvis en. Alternativt kan vi hyre en freelancer ti at tage billeder af prisoverrækkelsen plus stemningsbilleder ved bordene i en halv time før overrækkelsen. Som supplement kan vi opfordre deltagerne til at tage mobilbilleder til Facebook-siden.

Bo står for indhentning af sponsorgaver. Følgende ideer blev foreslået:

* Den gyldne blok – rejsegavekort.
* Talentprisen – koncertbilletter.
* Visuel pris – billetter til kunstudstilling.
* Overraskelse – billetter til kroophold elle familiepark.

Der var sidste år utilfredshed hos nogle af sponsorerne, som ikke mente sig eksponeret i tilstrækkelig grad. Hans kommer med udkast til hvad sponsorer kan forvente plus et udkast til program for aftenen. Som udgangspunkt kan vi love, at de bliver nævnt under præsentationen, at der bliver taget billeder af prisoverrækkelsen og at firmanavn og gave vil blive nævnt på hjemmesiden og Facebook-profilen.

2. Næste møde
Onsdag 3. februar klokken 18 hos DR Midt & Vest.


Kredsbestyrelsesmøde onsdag 4. november 2015

Deltagere:
Thue Grum-Schwensen, Torben Møller, Ivan Hejlskov, Hans Sandal, Kaj-Ivan Bæk, Allan Boye Thulstrup, Bo Lehm og Jan Hallin (ref.)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 1. Godkendelse af referat
  Godkendt på forventet efterbevilling.
 1. Fagligt nyt
  Ole Navntoft har bedt om orlov indtil videre grundet arbejdspres. Taget til efterretning. Bo Lehm indtræder som suppleant.DR: Medarbejderne i flere afdelinger (herunder P4MV) besluttede fredag 30.oktober at nedlægge arbejdet i protest mod besparelser, der blev besluttet af ledelsen uden forhandling med medarbejderne.Skive: Der har været en uenighed med ledelsen om tolkningen af husaftalens bestemmelser om afspadsering efter weekendvagter.
  DJ er inddraget og der foregår stadig en dialog med ledelsen.Morsø: Er ved at lukke medarbejderforeningen i konsekvens af fusionen med Nordjyske. Der forestår nogle formalia med indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling og fordeling af formuen.Regionen: Har en journaliststilling i opslag til Psykiatri og Social.
 1. Arrangementer
  Biblioteksarrangementet 12. november har foreløbig fået otte tilmeldte. KS-Midtjylland har fået tilbud om at deltage. De melder samlet tilbage til Jan Hallin senest 9. november.’Skyd på forbundsledelsen’ er planlagt til mandag 23. november kl. 19 i Skive. Bo Lehm udsender mail-invitation til medlemmerne. Datoen sættes på hjemmesiden og Facebook.
  Der opfordres på Facebook til, at medlemmerne kan stille spørgsmål på forhånd.
  Der arbejdes videre med tre andre arrangementer i foråret: Besøg på hospitalsbyggepladsen i Gødstrup, besøg på TV MidtVest og et temaarrangement om strategisk brug af sociale medier.
 1. Gallafesten
  Skrider planmæssigt fremad. Gallagruppen forhandler med en kendt om underholdningen.
  Torben Møller træder midlertidigt ud af gallagruppen grundet travlhed i Cavling-komiteen.
  Drejebogenfor prisuddelingen godkendt. Formændene for de fire prisudvalg bliver følgende:
  Thue Grum-Schwensen (overraskelsen), Kaj-Ivan Bæk (den visuelle pris), Allan Boye thulstrup (talentprisen), Jan Hallin (Den Gyldne Blok). Formændene skal senest til mødet 9. december have lavet aftale med de øvrige medlemmer af grupperne. Invitation udsendes 1. december.
 1. Hjemmesiden
  Hans Sandal havde rundsendt et forslag om, at vi laver vores egen hjemmesideløsning frem for at benytte forbundets. Siden bliver oprettet i WordPress, der er et gratis CMS-system.
  Fordelen er at vi får mere frihed til at lave en hjemmeside, der passer til vores behov. Samtidig kan vi tegne et væsentlig billigere abonnement hos vores hidtidige udbyder. Forslaget blev vedtaget. Alle opfordres til at sende forslag til opbygning til Hans Sandal. Opfordringen deles med medlemmerne på Facebook-siden.
 1. Økonomi
  Det ser fornuftigt ud.
 1. Næste møde
  Onsdag 9. december i Rådhuskælderen i Holstebro